Vývoz stroja po častiach

Otázka:
Slovenský platiteľ dane na základe objednávky od platiteľa dane z Belgicka vyviezol jeden stroj po častiach v desiatich kamiónoch do Turecka a to počas mesiacov december 2017 a január 2018. Prepravu vykonal dodávateľ, slovenský platiteľ dane. Stroj bol odovzdaný  belgickému odberateľovi v Turecku dňa 20.1.2018 na základe preberacieho protokolu 20.1.2018. Právo nakladať s tovarom ako vlastník nadobudol kupujúci (belgický odberateľ) až po dodaní poslednej časti stroja. Otázkou je, kedy má dodávateľ vykázať vývoz tovaru v daňovom priznaní k DPH a kedy  má povinnosť vyhotoviť faktúru, t. j. po dodaní každej časti stroja alebo po dodaní celej časti stroja?  

Odpoveď:
Dodaním tovaru v zmysle § 8 ods. 1 zákona o DPH je prevod práva nakladať s  tovarom ako vlastník. Podľa § 19 ods. 1 zákona o DPH daňová povinnosť pri dodaní tovaru vzniká dňom dodania tovaru, pričom dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník.  Podľa § 19 ods. 9 zákona o DPH, ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do tretieho štátu, za deň dodania tovaru sa považuje deň výstupu tovaru z územia EÚ, ktorý je potvrdený colným orgánom v colnom vyhlásení, alebo v zjednodušenom colnom vyhlásení.  V zmysle § 47 ods. 1 zákona o DPH oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený predávajúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu. Podľa § 72 ods. 1 zákona o DPH, platiteľ dane je povinný vyhotoviť faktúru pri dodaní tovaru s miestom dodania v tuzemsku inej zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou. Ak je dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo prepravou, miestom dodania je to miesto, kde sa preprava začína uskutočňovať  (§ 13 ods. 1 písm.  a) zákona o DPH). Faktúra  musí byť vyhotovená do 15 dní odo dňa dodania tovaru (73 ods. 1 písm. a) zákona  o DPH). Ak je platba alebo časť platby prijatá pred dodaním tovaru , dodávateľ je v zmysle § 73 ods. 1 písm. b) zákona  o DPH  povinný vyhotoviť faktúru  do 15 dní od dňa prijatia platby alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá.
 
Z § 19 ods. 9  zákona o DPH a aj z poučenia k DP vyplýva, že slovenský platiteľ dane (dodávateľ) má uvádzať v DP vývoz stroja (tovaru), keď došlo k výstupu tovaru z územia EÚ. FR SR zastáva názor, že v posudzovanom prípade v nadväznosti na § 19 ods. 9  zákona o DPH a na poučenie k DP, a na to, že k vývozu 1 ks stroja došlo vzhľadom na jeho veľkosť  na 10x (časť v decembri 2017 a časť v januári 2018),  slovenský platiteľ dane uvedie vývoz stroja (tovar) ako jedno samostatné dodanie  do DP,  keď došlo k výstupu tovaru z územia EÚ v celkovom základe dane len raz, a to  v zdaňovacom období január 2018, v ktorom došlo k výstupu poslednej časti stroja (tovaru) z územia EÚ.
Z vyššie cit. ustanovení zákona o DPH  je zrejmé, že slovenský platiteľ dane je povinný vyhotoviť faktúru aj v prípade, ak dodáva tovar do tretieho štátu, pri ktorom je miesto dodania v tuzemsku, ak ho dodáva pre zdaniteľnú osobu alebo pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou.  Vzhľadom na  § 19 ods. 9 zákona o DPH, a na to, že stroj bol vyvezený na 10x, zastávame názor, že v posudzovanom  prípade faktúru za jedno samostatné dodanie stroja vyhotoví  do 15 dní  odo dňa výstupu poslednej časti stroja z územia EÚ.

 

Dátum vydania stanoviska: 7.2.2018