Úvod > DPH > Daňová povinnosť > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Deň vzniku daňovej povinnosti v prípade zastavenia exekučného konania súdom

Deň vzniku daňovej povinnosti v prípade zastavenia exekučného konania súdom

Otázka:
Súdny exekútor, ktorý je platiteľom DPH, vystavuje faktúru po ukončení exekúcie. Rozporom je vystavenie faktúry v prípade, ak sa exekúcia končí jej zastavením. Ide o špecifický prípad , kedy k ukončeniu exekúcie dochádza z titulu jej zastavenia prostredníctvom súdu, kedy rozhodnutie o zastavení exekúcie vydáva súd. V takomto prípade je poskytovanie služieb u exekútora ukončené, a teda vo veci exekúcie sa ďalej nekoná. Súdny exekútor po predložení návrhu na zastavenie exekúcie čaká, kým súd rozhodne, či sa exekúcia zastaví a súd určí trovy exekúcie. Nezrovnalosť nastáva v prípadoch, keď súd posiela "rozhodnutie o zastavení exekúcie" súdnemu exekútorovi s časovým odstupom 3 alebo 4 mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o zastavení exekúcie. Otázkou subjektu je, či súdny exekútor môže vystaviť faktúru, na ktorej uvedie ako dátum zdaniteľného plnenia deň, kedy fyzicky dostal "rozhodnutie o zastavení exekúcie" zo súdu, alebo musí podať dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť? V podstate  ide o dve otázky, jedna sa týka vzniku daňovej povinnosti a odvodu DPH, a druhá uvedenia dňa dodania na faktúre.

Odpoveď:
Zákon č. 233/1995 Zb. o súdnych exekútoroch (ďalej len „exekučný poriadok“) v § 198 ods. 2 uvádza, že ak došlo k zastaveniu exekúcie, patrí exekútorovi náhrada výdavkov, ktorú znáša účastník konania povinný platiť trovy exekútora podľa tohto zákona.

V tejto súvislosti z ustanovenia § 61k ods. 5 exekučného poriadku vyplýva, že návrh na zastavenie exekúcie sa podáva u exekútora. Ak povinný navrhol zastavenie exekúcie, exekútor bezodkladne vyzve oprávneného na vyjadrenie sa k návrhu v lehote nie kratšej ako desať dní. Ak oprávnený so zastavením exekúcie súhlasí, exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie, ktoré doručí účastníkom konania a súdu; inak do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na vyjadrenie sa oprávneného exekútor predloží návrh na zastavenie exekúcie spolu so svojím vyjadrením a prípadným vyjadrením oprávneného súdu. O návrhoch na zastavenie exekúcie, ktoré majú odkladný účinok, rozhoduje súd prednostne. Voči niektorým rozhodnutiam o zastavení exekúcie je prípustné odvolanie.

Z uvedeného by teda vyplývalo, že ak sa exekúcia končí jej zastavením, poskytovanie služby súdnym exekútorom končí rozhodnutím súdu o zastavení exekúcie.
V zmysle § 19 ods. 2 zákona o DPH vzniká daňová povinnosť  dňom dodania služby. Týmto dňom sa rozumie deň, keď je služba poskytnutá, prípadne keď je jej poskytnutie ukončené. V posudzovanom prípade by to teda bol deň, keď rozhodnutie o zastavení exekúcie nadobudlo právoplatnosť. V zmysle § 74 ods. 3 písm. d) zákona o DPH sa na faktúre uvádza dátum, kedy bola služba dodaná alebo dátum, kedy bola prijatá platba pred dodaním služby, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry. To znamená, že ak dňom dodania služby je deň právoplatnosti rozhodnutia o zastavení exekúcie, potom na faktúre má byť uvedený tento deň. V tento deň vzniká daňová povinnosť a daň, ktorú je platiteľ povinný platiť, je v zmysle § 78 ods. 1 zákona o DPH splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňová povinnosť vznikla.

Dátum vydania stanoviska: 15.2.2018