UBER

Otázka  
Platiteľ dane – spol. s r. o. na základe uzatvorenej zmluvy s UBER poskytuje prepravnú službu pre cestujúcich. Zákazník si prostredníctvom internetu objedná taxislužbu a zároveň za túto službu zaplatí platobnou kartou, t. j. peniaze sú zaslané rovno na účet holandskej spoločnosti UBER. Na základe uvedeného, platiteľ dane nemá z jazdy okamžitý prijem. Spoločnosť UBER týždenne zasiela faktúru platiteľovi dane  s vyznačením jeho provízie (20 percent), ktorá je zároveň odpočítaná z celkovej tržby platiteľa DPH. Ako sa predmetná služba zdaňuje a z akej sumy? Má platiteľ dane povinnosť vykonať aj samozdanenie? 
  
Odpoveď
Keďže platiteľ dane, ktorý uzatvoril zmluvu so spoločnosťou UBER, je poskytovateľom prepravnej služby pre cestujúceho, vzniká mu daňová povinnosť z poskytnutej prepravnej služby.  Ak je zaplatená protihodnota za prepravnú službu vo výške napr. 100 jednotiek, potom (hoci v uvedenom prípade táto protihodnota nie je uhradená  priamo poskytovateľovi prepravnej služby, ale na účet spoločnosti UBER)  základom dane je cena, ktorá má byť za službu platená znížená o daň a to je 100 % platby za službu.
Platiteľ dane je zároveň v postavení prijímateľa služby, tzn. uplatní samozdanenie z provízie 20 percent za sprostredkovanie pre spoločnosť UBER, nakoľko sa jedná o službu s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH (§ 69 ods. 3 zákona o DPH). 
Zároveň dávame do pozornosti Usmernenie k daňovému posúdeniu povinností poskytovateľov dopravných služieb (UBER), ktoré sa nachádza na nasledovnej webovej adrese
http://intranet.financnasprava.sk/DaneACla/Dane/Nepriame%20dane/Metodické%20usmernenia/2015/IIA_č.%20172_2015%20Oznámenie%20Usmernenie%20k%20daňovému%20posúdeniu%20povinností%20poskytovateľov%20dopravných%20služieb%20(UBER).pdf a je zverejnené aj na portáli FS v časti Daňoví a Colní špecialisti.