Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Sprostredkovateľská provízia ako súčasť vstupnej ceny HM - limit

Sprostredkovateľská provízia ako súčasť vstupnej ceny HM - limit

Otázka

Spoločnosť zaplatila sprostredkovateľskú províziu za sprostredkovanie kúpy hmotného majetku a prevodu práva k hmotnému majetku, ktorá vstupuje do jeho obstarávacej (vstupnej) ceny. Hodnota sprostredkovateľskej provízie je viac ako 20 % hodnoty sprostredkovaného obchodu, avšak nie je účtovaná priamo do nákladov spoločnosti. Keďže ZDP limituje uplatnenie zaplatenej provízie do základu dane do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu, otázkou je, či sa uvedený limit vzťahuje aj na províziu, ktorá je súčasťou vstupnej ceny majetku a do výdavkov (nákladov) sa premietne prostredníctvom odpisov?

Odpoveď

Podľa § 17 ods. 19 písm. d) ZDP súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv, najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu.

Nakoľko v ZDP nie je ustanovená výnimka pre prípad, keď provízia za sprostredkovanie vstupuje do obstarávacej ceny hmotného majetku a do daňových výdavkov sa premietne postupne prostredníctvom odpisov, podľa nášho názoru sa aj v tomto prípade uplatní ustanovenie § 17 ods. 19 písm. d) ZDP, tzn. do obstarávacej ceny hmotného majetku pre účely daňových odpisov je možné zahrnúť len zaplatenú províziu, najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu.

Zároveň dávame do pozornosti, že v súlade s § 35 ods. 1 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa stanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov  za náklad, ktorý súvisí s obstaraním hmotného majetku, sa považuje provízia za sprostredkovanie kúpy hmotného majetku bez podmienky zaplatenia a ustanoveného limitu, preto môže nastať situácia, že pre účely účtovných a daňových odpisov sa bude uplatňovať rozdielna vstupná cena hmotného majetku.

platí pre výdavky zaúčtované najneskôr v ZO, ktoré končí najneskôr 31.decembra 2019 alebo v HR, ktoré začalo v kalendárnom roku 2019 a ktoré sa skončí po 31. decembri 2019