Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Dodanenie záväzku z nadobudnutia postúpenej pohľadávky

Dodanenie záväzku z nadobudnutia postúpenej pohľadávky

Otázka

Spoločnosť A mala pohľadávku voči spoločnosti B z titulu prevodu obchodného podielu. Pohľadávku postúpila spoločnosť A na spoločnosť C, čím spoločnosti C vznikol záväzok za postúpenú pohľadávku, ktorý mala uhradiť do 15.12.2017. V prípade, ak spoločnosť C neuhradí záväzok do 31.12.2018, je tento záväzok potrebné považovať za záväzok prislúchajúci k výdavku (nákladu), ktorý je podľa § 19 daňovým výdavkom, a teda je povinná zvýšiť základ dane v súlade s § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov ? 

Odpoveď
V súlade s § 17 ods. 27 ZDP s účinnosťou od 01. 01. 2014 je daňovník, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona o dani z príjmov, povinný zvýšiť základ dane vo výške 20 %, 50 % alebo 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, prislúchajúceho k výdavku (nákladu), ktorý je daňovým výdavkom podľa § 19 zákona o dani z príjmov, a to aj k výdavku (nákladu) prislúchajúceho k odpisovanému a neodpisovanému majetku, zásobám, finančnému majetku a inému majetku, pri ktorom vzniká výdavok (náklad) pri jeho zaradení alebo vyradení zo spotreby alebo z používania, v nadväznosti na počet dní (360, 720 alebo 1080 dní), ktoré uplynuli od lehoty splatnosti neuhradeného záväzku.

Ak vychádzame z možnosti ďalšieho postúpenia pohľadávky nadobudnutej postúpením, kedy v súlade s § 21 ods. 2 písm. k) zákona o dani z príjmov je hodnota pohľadávky daňovým výdavkom do výšky príjmu z ďalšieho postúpenia, predmetný záväzok prislúcha k výdavku (nákladu) prislúchajúcemu k inému majetku (postúpenej pohľadávke), pri ktorom vzniká výdavok (náklad) pri jeho prípadnom ďalšom postúpení [obdobný princíp ako pri neodpisovanom hmotnom majetku, napr. pozemku, kedy výdavok (náklad) vzniká pri jeho predaji], a preto ak nedôjde k úhrade takéhoto záväzku, je daňovník povinný postupovať podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov.

Stanovisko vydané 26.1.2018