Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Náklady fakturované v roku 2019, certifikát vydaný v roku 2020

Náklady fakturované v roku 2019, certifikát vydaný v roku 2020

Otázka

Naša spoločnosť pracuje na získaní certifikátov ISO. Uzatvorili sme zmluvy s 2 poradenskými firmami, ktoré nám poskytujú konzultácie, poradenstvo v súvislosti s prípravou auditu. Tieto náklady boli fakturované počas celého roku 2019,v sumáre presahujú sumu 2400,-€,certifikát bude vydaný v r.2020. Vstupujú tieto náklady do nákladov na obstarania certifikátu (nie sú fakturované certifikačnou firmou)? Ak áno, kedy začnem rozpúšťať do nákladov, keďže faktúry sú platené postupne? Úhradou poslednej faktúry?

Odpoveď

Podľa § 17 ods. 19 písm. g) ZDP účinného do 31.12.2019 súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov (s odkazom na zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), zahrnované do základu dane rovnomerne počas doby ich platnosti, najviac počas 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom, v ktorom boli tieto výdavky (náklady) zaplatené, pričom výdavky (náklady) na normy a certifikáty, ktoré neprevýšia obstarávaciu cenu 2 400 eur, sa zahrnú do základu dane jednorazovo.

Novelou ZDP č. 301/2019 Z. z. sa s účinnosťou od 01.01.2020 pôvodné znenie § 17 ods. 19 písm. g) ZDP nahradilo úplne iným znením. V súlade s § 52zza ods. 7 sa § 17 ods. 19 písm. g) v znení účinnom do 31.12.2019 použije aj po 31.12.2019 na výdavky (náklady), ktoré boli zaevidované v evidencii podľa § 6 ods. 11 alebo boli zaúčtované najneskôr v zdaňovacom období, ktoré sa končí najneskôr 31.12.2019. U daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, sa ustanovenia § 17 ods. 19 písm. g) v znení účinnom do 31.12.2019 použije aj po 31.12.2019 na výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov, ktoré boli zaúčtované najneskôr v zdaňovacom období, ktoré začalo v kalendárnom roku 2019 a ktoré sa skončí po 31.12.2019.
V zmysle § 37 ods. 15 Opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“), náklady na získanie noriem a certifikátov, napr. ako sú ISO normy, sa účtujú ako náklady na hospodársku činnosť. Tieto náklady sa v súlade s § 56 ods. 6 postupov účtovania časovo nerozlišujú, účtujú sa do nákladov v tom účtovnom období, v ktorom vznikli.

Daňovník účtuje osobitne náklady na ISO normy, vyfakturované certifikačnou spoločnosťou a osobitne náklady na konzultácie a poradenstvo, vyfakturované poradenskými firmami. Aj keď účtuje na rovnaký účet 518 – Ostatné služby, tento účet musí byť analyticky členený podľa požiadaviek na vyčíslenie základu dane, t. j. podľa § 4 ods. 1 písm. h) postupov účtovania.

Ak fakturované služby od poradenských firiem patria do Kódu klasifikácie produktov 69.1 a 69.2, budú daňovým výdavkom (nákladom) až po zaplatení v súlade s § 17 ods. 19 písm. f) ZDP, ak tieto služby nepatria do uvedených Kódov klasifikácie produkcie, budú súčasťou základu dane v súlade s účtovníctvom, samozrejme len v prípade, ak spĺňajú definíciu daňového výdavku podľa § 2 písm. i) ZDP.

Ak budú certifikáty ISO vydané a vyfakturované až v roku 2020, tak výdavky (náklady) na tieto certifikáty, budú posudzované podľa ZDP účinného od 01.01.2020, t. j. budú súčasťou základu dane v roku 2020 v súlade s účtovníctvom, bez povinnosti zaplatenia a bez povinnosti postupného zahrnovania do základu dane.

Stanovisko vydané dňa 26.2.2020