Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Mikrodaňovník a realizácia kontrolovanej transakcie ak nájom je zaplatený v nasledujúcom roku

Mikrodaňovník a realizácia kontrolovanej transakcie ak nájom je zaplatený v nasledujúcom roku

Otázka

Spoločnosť v roku 2020 realizovala kontrolovanú transakciu - prenájom nehnuteľnosti od svojho spoločníka, suma nájmu však nebola v roku 2020 zaplatená. Nájomná zmluva bola ukončená k 31.12.2020. Môže byť táto právnická osoba považovaná za mikrodaňovníka v roku 2021, ak jeho zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 49 790 eur  a v roku 2021 uvedený nájom zaplatila?

Odpoveď

Ak medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami existuje právny alebo iný obdobný vzťah, pričom aspoň jedna z osôb je daňovník s príjmami podľa § 6 ZDP alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom, spĺňa tento vzťah definíciu kontrolovanej transakcie podľa § 2 ab) ZDP. Na základe tohto ustanovenia a v nadväznosti na skutočnosti uvedené vo Vašej  žiadosti, predmetná transakcia prenájmu spĺňa definíciu kontrolovanej transakcie.

Kontrolovanú transakciu považujeme za realizovanú vtedy, keď skutočne dôjde k dodaniu tovaru, poskytnutiu služby, záruky, pôžičky a pod., a nie až vtedy, keď dôjde k zaplateniu za jej predmet.

Sme názoru, že posudzovanou skutočnosťou na účely výnimky v ustanovení § 2 písm. w) ZDP - osoby mikrodaňovníka je v  prípade závislej osoby „realizácia kontrolovanej transakcie (nie jej vplyv na základ dane tejto osoby) za príslušné zdaňovacie obdobie“, preto právnická osoba, ktorá si prenajímala nehnuteľnosť od svojho spoločníka a konateľa (závislej osoby) v roku 2020, pričom tento nájom bol ukončený k 31.12.2020 a zaplatený až v roku 2021, uskutočnila kontrolovanú transakciu v roku 2020 a ak sú ostatné podmienky ustanovenia § 2 w) ZDP splnené, v roku 2021 môže byť považovaná za „mikrodaňovníka“.

Stanovisko vydané dňa 25. októbra 2022