Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > § 17 ods. 29 - oprava chýb minulých účtovných období a zánik práva vyrubiť daň

§ 17 ods. 29 - oprava chýb minulých účtovných období a zánik práva vyrubiť daň

Otázka

2015 účtovala o obstarávanom majetku, no v roku 2021 zistila, že išlo o opravu majetku. Spoločnosť preto v roku 2021 preúčtovala náklady z účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku na účet 511 – Opravy a udržiavanie. Spoločnosť bude podávať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2021 v septembri 2022.
Spoločnosť by chcela využiť ustanovenie § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov a ponechať uvedenú opravu, ktorá sa týka roka 2015 v základe dane z príjmov za zdaňovacie obdobie 2021. Môže spoločnosť použiť dané ustanovenie na uvedenú situáciu, keďže podmienkou uplatnenia § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov je, aby za príslušné zdaňovacie obdobie nezaniklo právo vyrubiť daň?

Odpoveď
V súlade so znením § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov, ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy (príjmy), ako mu vyplýva z účtovných predpisov alebo v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplýva z účtovných predpisov a z tohto dôvodu vykázal vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň, úprava výsledku hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov v nasledujúcich účtovných obdobiach už nebude mať vplyv na výšku základu dane a daňovej povinnosti; ak sa daňovník rozhodne pre takýto postup v príslušnom zdaňovacom období, neuplatní sa postup podľa § 17 ods. 15 zákona o dani
z príjmov tzn. úprava základu dane v podanom dodatočnom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie (2015), s ktorým v tomto prípade výdavky na opravy a udržiavanie ako daňové výdavky súvisia.

Daňovník môže takýto postup uplatniť len vtedy, ak za príslušné zdaňovacie obdobie (2015) nezaniklo právo na vyrubenie dane v zmysle § 69 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“). V zmysle § 68 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“), daň je vyrubená podaním daňového priznania vrátane dodatočného daňového priznania.
V súlade s ustanovením § 69 ods. 1 daňového poriadku, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, nemožno vyrubiť daň ani rozdiel dane alebo uplatniť nárok na sumu podľa osobitných predpisov po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie. Nemáme informáciu, že by v danom prípade správca dane vykonal úkon smerujúci na vyrubenie dane alebo rozdielu dane vymedzený v 69 ods. 3 daňového poriadku, kedy plynie päťročná lehota znovu od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt o tomto úkone vyrozumený, preto neuvažujeme o možnosti prerušenia a následnému predĺženia prekluzívnej lehoty podľa daňového poriadku.

Za zdaňovacie obdobie roku 2015 je potrebné vziať do úvahy aj ustanovenie § 9 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon corona“), nakoľko plynutie lehoty na zánik práva vyrubiť daň bolo na základe lex corona prerušené o 203 dní.
Podľa poslednej vety § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov môže daňovník postup uvedený v tomto ustanovení uplatniť len vtedy, ak za príslušné zdaňovacie obdobie nezaniklo právo na vyrubenie dane. V tomto prípade daňovník v roku 2021 opravuje chybu z roku 2015. Päťročná lehota, v ktorej je možné vyrubiť daň alebo rozdiel dane začala plynúť od konca roka 2016, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie za rok 2015 a táto lehota pre zánik práva vyrubenia dane a rozdielu dane skončila 22.7.2022 (31.12.2021+203 dní).

Podľa nášho názoru, ak spoločnosť v roku 2021 účtovala o oprave chyby, v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2021 už nemôže postupovať podľa § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov a preúčtovanú opravu majetku, ktorá sa týka roka 2015 uplatniť do nákladov roka 2021, nakoľko daňové priznanie za uvedené obdobie podá až v mesiaci september 2022, tzn. v čase, kedy už za ZO 2015 zaniklo právo vyrubenia dane. V danom prípade mohol daňovník postupovať vyššie uvedeným spôsobom len v lehote pre zánik práva vyrubiť daň za zdaňovacie obdobie 2015, t. j. do 22.7.2022 (31.12.2021+203 dní), teda napr. v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2020. Obdobne, ak by spoločnosť postupovala podľa § 17 ods. 15 zákona o dani z príjmov, dodatočné daňové priznanie za rok 2015 (v súlade s § 16 ods. 4 písm. b) daňového poriadku je daňový subjekt oprávnený podať dodatočné daňové priznanie aj v prípade, ak zistí, že daň má byť nižšia, ako bola
správcom dane vyrubená) by malo byť podané najneskôr do 22.7.2022 (31.12.2021+203 dní).

Pre úplnosť uvádzame, že podľa § 16 ods. 5 daňového poriadku ak daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie podľa § 16 ods. 4 v posledný rok lehoty podľa § 69 ods. 1, 2 a 5 daňového poriadku, táto lehota sa predĺži a uplynie v nasledujúcom kalendárnom roku posledným dňom mesiaca, ktorý sa svojím označením zhoduje s mesiacom, v ktorom bolo podané posledné dodatočné daňové priznanie; v tejto predĺženej lehote daňový subjekt nemôže podať dodatočné daňové priznanie.

Stanovisko vydané dňa 28.9.2022