Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Výdavky súvisiace s operatívnym prenájmom a uplatnenie § 17 ods. 19 písm. b) ZDP

Výdavky súvisiace s operatívnym prenájmom a uplatnenie § 17 ods. 19 písm. b) ZDP

Otázka

Leasingová spoločnosť (prenajímateľ) fakturuje spoločnosti (nájomca) okrem služby nájmu osobných automobilov aj výdavky súvisiace s prenájmom – napr. sumy spoluúčasti na škodových udalostiach, náhrady poškodení spôsobených našou spoločnosťou (zamestnancami spoločnosti) a iné. Je potrebné v súlade ustanovením § 17 ods. 19 písm. b) zákona o dani z príjmov aj tieto výdavky súvisiace s nájmom zahrnovať do základu nájomcu až po ich úhrade, alebo zahrnovaniu do daňových výdavkov po úhrade podlieha iba samotná služba nájmu?

Odpoveď

Podľa § 17 ods. 19 písm. b) zákona o dani z príjmov sú súčasťou základu dane daňovníka, okrem výdavkov (nákladov), ktoré sú súčasťou obstarávacej ceny alebo vlastných nákladov majetku, len po zaplatení aj výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hnuteľnej veci. Ustanovenie § 17 ods. 19 písm. b) zákona o dani z príjmov neuvádza výnimky z povinnosti zahrnutia výdavkov (nákladov) na nájomné za prenájom hnuteľnej veci do základu dane až po ich zaplatení. Rovnako neobmedzuje rozsah výdavkov (nákladov) na nájomné za prenájom hnuteľnej veci zahrnovaných do základu dane daňovníka len po zaplatení iba na samotnú hodnotu nájomného plateného za prenajatú hnuteľnú vec.
Ak v predloženom prípade sú súčasťou uhrádzaného nájomného za prenájom hnuteľnej veci aj platby za služby poskytované v súvislosti s užívaním prenajatej hnuteľnej veci, pričom u prenajímateľa sú tieto platby za služby
považované za zdaniteľný príjem, zastávame názor, že podmienka zaplatenia výdavkov (nákladov) na nájomné za prenájom hnuteľnej veci sa vzťahuje aj na všetky súvisiace výdavky (náklady) uhrádzané nájomcom na základe
uzatvorenej nájomnej zmluvy. Nájomné za prenájom hnuteľnej veci, ktoré nebolo zaplatené do konca príslušného zdaňovacieho obdobia, nie je súčasťou základu dane daňovníka a uvedie sa ako položka zvyšujúca výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami na riadku 140 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.

stanovisko vydané dňa 31.3.2020