Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Dodanenie záväzkov pri odklade splatnosti poistného

Dodanenie záväzkov pri odklade splatnosti poistného

Otázka

Klient si odložil platby poistného za zamestnávateľa na základe zákona z dôvodu poklesu tržieb o viac ako 40 %. Tieto záväzky voči Sociálnej poisťovni sú primárne splatné v posledný deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa mzda zúčtováva. V zmysle osobitných predpisov sa záväzky z titulu poistného budú platiť až o niekoľko rokov. Podľa § 293ew zákona č. 68/2020 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 06.04.2020 dopĺňa zákon o sociálnom poistení a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 68/2020 Z. z.“), sa zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám umožňuje odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie a v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 131/2020 Z. z.“), je toto poistné splatné až v rokoch 2023-2025. Vzťahuje sa na tieto záväzky povinnosť úpravy (zvyšovania) základu dane podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov z dôvodu, že nie sú uhradené viac ako 360 dní po lehote?

Odpoveď

V súlade s § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov zahrnutie záväzku do základu dane nastáva v nadväznosti na dobu (počet dní), ktorá uplynie od pôvodnej lehoty splatnosti záväzku. Lehotu splatnosti záväzku na účely tohto ustanovenia nie je možné predĺžiť, napr. dohodou veriteľa a dlžníka.
V súlade s § 293ew ods. 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 68/2020 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) nariadením vlády č. 131/2020 Z. z. bolo obdobie, za ktoré sa má platiť poistné na sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti určený podľa osobitného predpisu o 40 % a viac, ustanovené v inom termíne splatnosti, ako je ustanovený v § 143 zákona o sociálnom poistení a tiež bol určený (nový) termín splatnosti poistného za toto obdobie. V súlade s § 143 tohto zákona sú záväzky voči Sociálnej poisťovni splatné v posledný deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa mzda zúčtováva.
Nariadením vlády SR č.131/2020 Z. z. bola splatnosť poistného na sociálne poistenie za ustanovené obdobie - príslušné kal. mesiace roka 2020, 2021 a 2022 určená v inom termíne, napr. poistné za jún 2020 je splatné v termíne do 30. júna 2022, poistné za február 2022 je splatné v termíne do 30. júna 2025. V súlade s dôvodovou správou k zákonu č. 68/2020 Z. z, sa uvedená výnimka týka zamestnávateľov a povinne poistených SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, pričom ak toto poistné zaplatia v novom termíne splatnosti, teda včas a v správnej výške, sankcie (penále) im nebudú plynúť.

Úprava základu dane podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov sa použije na záväzky z poistného na sociálne poistenie, u ktorých uplynie stanovená doba (360, 720 alebo 1080 dní) po lehote splatnosti. Ak ide o poistné na sociálne poistenie, u ktorého ešte neuplynula doba (počet dní) po lehote splatnosti, ktorá je určená osobitným predpisom (nariadením vlády č. 131/2020 Z. z.), predpis poistného nie je záväzkom po lehote splatnosti, na ktorý by sa vzťahovala úprava základu dane podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov.

stanovisko vydané dňa 20.6.2022