Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Zmarená investícia pri obstarávaní finančného majetku do 31.12.2019

Zmarená investícia pri obstarávaní finančného majetku do 31.12.2019

Otázka
Spoločnosť plánovala obstarať podiely inej obchodnej spoločnosti, v súvislosti s čím jej vznikli náklady, ktoré účtovala na účte obstarania dlhodobého finančného majetku. Za účelom obstarania finančnej investície si dala vypracovať finančné a právne analýzy (posudky), využila odborno-poradenské služby (indikatívne ocenenie, zastupovanie pri vyjednávaní o kúpe podielov v spoločnosti), ktoré účtovala na účet 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku. Počas roka 2017 prebiehali rokovania o obstaraní podielov. V roku 2018 boli rokovania o obstaraní podielov ukončené neúspešne - spoločnosť sa rozhodla, že obchodné podiely napokon obstarávať nebude.
Ako sa bude z pohľadu zákona o dani z príjmov posudzovať náklad súvisiaci s obstarávaním obchodných podielov, účtovaný na účtoch obstarania finančného majetku pri trvalom rozhodnutí spoločnosti, že v konečnom dôsledku
sa finančný majetok neobstará?
 

Odpoveď
V zmysle § 68 ods. 8 Opatrenia MFSR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) sú zmarené investície definované ako zrušenie prác na príprave alebo rozostavaní obstarávaného dlhodobého hmotného alebo dlhodobého nehmotného majetku. V predmetnom prípade sa jedná o obstaranie finančnej investície kúpou, čo podľa § 68 ods. 8 postupov účtovania nie je zmarenou investíciou.
Účtovanie súm vzťahujúcich sa k obstaraniu obchodných podielov (finančnej investície) účtovaných na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku, pričom k samotnému obstaraniu obchodných podielov nedošlo,
postupy účtovania špecificky neupravujú. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o finančný majetok, sumy zaúčtované na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku sa zaúčtujú na účet 568 – Ostatné finančné náklady, a to v deň rozhodnutia spoločnosti o tom, že obchodné podiely napokon obstarávať nebude.
Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) v prípade predaja finančného majetku (obchodných podielov) v § 19 ods. 2 písm. g) bod 1 umožňuje uplatnenie výdavkov (nákladov) vo výške vstupnej ceny podľa § 25a tohto zákona, len do výšky príjmov z predaja, napr. ak bol finančný majetok nadobudnutý kúpou, v prípade jeho predaja je daňovým výdavkom obstarávacia cena finančného majetku v nadväznosti na § 25 ods. 6 zákona č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení n. p. To znamená, že v prípade obstarania obchodných podielov a ich následného predaja, by daňovým výdavkom bola cena, za ktorú sa obchodné podiely obstarali, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním, a to len do výšky príjmov z ich predaja.

Zákon o dani z príjmov v § 17 ods. 3 písm. g) upravuje zahrnovanie tzv. zmarenej investície vzniknutej z iných dôvodov ako škoda do základu dane len v prípadoch obstarávania dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku, ak dôjde k zrušeniu prác alebo trvalému zastaveniu prác. V týchto prípadoch pri zmarenej investícii, ktorá vzniká z iného dôvodu ako je škoda, sa náklady (výdavky) na obstaranie nedokončenej investície účtovanej na účte obstarania dlhodobého hmotného majetku zahrnujú do základu dane rovnomerne počas 36 mesiacov počnúc mesiacom, v ktorom daňovník o týchto skutočnostiach účtoval.

S účinnosťou od 01.01.2020 dochádza k doplneniu § 17 ods. 3 písm. g) tak, že aj v prípade, ak nedôjde k úspešnému ukončeniu obstarávania dlhodobého finančného majetku, náklady vynaložené na obstarávanie tohto majetku rovnakým spôsobom ovplyvnia základ dane.

Zákon o dani z príjmov sa v daných zdaňovacích obdobiach (2017, 2018) osobitným spôsobom nezaoberal uplatnením súm vzťahujúcich sa k obstaraniu obchodných podielov v prípadoch, keď k obstaraniu obchodných podielov t. j. ani k ich predaju, nedošlo. Pokiaľ ide o prípady, keď z iných dôvodov ako škoda k obstaraniu finančného majetku (obchodných podielov) nedôjde, je potrebné vychádzať z účtovných predpisov a zo všeobecnej definície daňového výdavku v § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov. Rozhodnutie o nepokračovaní v danej investícii, resp. o zrušení obstarávania investičného majetku je potrebné zabezpečiť v písomnej forme, aby bolo preukázateľné pred správcom dane, v ktorom zdaňovacom období k tejto skutočnosti došlo. Okrem toho, na účely posúdenia vzniknutého výdavku (nákladu) je potrebné predložiť aj iné dôkazy ako aj podrobné písomné zdôvodnenie, prečo sa spoločnosť rozhodla v tejto investícii nepokračovať, prípadne doložiť tieto tvrdenia aj výkazmi o finančnej situácii spoločnosti.

zverejnené 7.2.2020