Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Výkup vlastných akcií pod menovitú hodnotu a následné zníženie základného imania

Výkup vlastných akcií pod menovitú hodnotu a následné zníženie základného imania

Otázka

Akciová spoločnosť (ďalej len „daňovník“) vykúpila vlastné akcie pod menovitú hodnotu a následne o tieto akcie znížila základné imanie. Menovitá hodnota jednej akcie bola 5 000,- eur, táto akcia bola obstaraná za cenu 4 000,- eur. Pôvodné základné imanie bolo 30 000,- eur, na základe rozhodnutia akcionárov bolo odsúhlasené zníženie základného imania z 30 000,- eur na 25 000,- eur. Podlieha dani z príjmu právnickej osoby záporný cenový rozdiel medzi obstarávacou cenou a menovitou hodnotou vlastných akcií, pri následkom znížení základného imania ?

Odpoveď
Predpokladáme, že pri znížení základného imania postupoval daňovník podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Podľa § 17 ods. 3 písm. b) ZDP sa do základu dane podľa § 17 ods. 1 ZDP nezahŕňa príjem z nákupu vlastných akcií za hodnotu nižšiu, ako je ich menovitá hodnota, pri následnom znížení základného imania; za príjem z nákupu sa považuje rozdiel medzi menovitou hodnotou akcií a nižšou hodnotou, za ktorú sa nakúpili.
Na druhej strane podľa § 21 ods.1 písm. k) ZDP daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady) na nákup vlastných akcií vo výške sumy prevyšujúcej nominálnu hodnotu akcií.
Ak daňovník nakúpil vlastné akcie za nižšiu hodnotu, ako je ich menovitá hodnota a následne znížil základné imanie, postupuje podľa § 17 ods. 3 písm. b) ZDP.

Stanovisko vydané dňa 3.8.2022