Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > § 17 ods. 27 - dodanenie záväzkov voči ruskej spoločnosti na sankčnom zozname EÚ

§ 17 ods. 27 - dodanenie záväzkov voči ruskej spoločnosti na sankčnom zozname EÚ

Otázka

Daňovník má záväzky za dodávky tovarov voči dodávateľovi z Ruskej Federácie. Úhradu týchto záväzkov banka nezrealizovala z dôvodu sankcií uvalených EÚ voči majiteľovi spoločnosti. Uvedené záväzky k 31.12.2022 budú viac ako 360 dní po lehote splatnosti. Ak táto situácia bude k 31.12.2022 trvať a platby nebude možné zrealizovať,  má daňovník povinnosť aplikovať § 17 ods. 27 ZDP v platnom znení a záväzky zdaniť?


Odpoveď

Podľa § 17 ods. 27 ZDP daňovník okrem daňovníka podľa osobitného predpisu (odvolávka na zákon č. 213/1997 Z. z. a zákon č. 523/2004 Z. z. ) a daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, základ dane zistený podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) upraví o výšku záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), ktorý je podľa § 19 ZDP daňovým výdavkom, a to aj k výdavku (nákladu) prislúchajúcemu k odpisovanému a neodpisovanému majetku, zásobám, finančnému majetku a inému majetku, pri ktorom vzniká výdavok (náklad) pri jeho zaradení alebo vyradení zo spotreby alebo z používania, alebo neuhradenej časti takéhoto záväzku, ako aj o výšku záväzku účtovaného ako zníženie výnosu (príjmu) tak, aby zvýšenie základu dane, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku, ktorú  na účely tohto ustanovenia nie je možné predĺžiť, uplynula doba dlhšia ako
a) 360 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 20 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti,
b) 720 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 50 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti,
c) 1 080 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti.

Na základe platného ZDP, ak daňovník záväzky neuhradí a uplynie doba dlhšia ako 360 dní od dohodnutej lehoty splatnosti, zvýši základ dane o najmenej 20 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti.

Stanovisko vydané dňa 14.11.2022