Zdaňovanie kultúrnych poukazov

Otázka

Kultúrny poukaz dostane konkrétny žiak alebo pedagóg základnej a strednej školy na svoje meno a tým sa stáva jeho majiteľom. Každý kultúrny poukaz obsahuje identifikačné údaje žiaka alebo pedagóga a má jedinečný kód, na základe ktorého je identifikovateľný. Kultúrny poukaz je neprenosný. V momente, keď žiak alebo pedagóg použije poukaz na zaplatenie kultúrnej aktivity alebo služby, stáva sa majiteľom poukazu kultúrna inštitúcia.
Kultúrna inštitúcia získa z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“) dotáciu vo výške celkovej hodnoty všetkých nahlásených kultúrnych poukazov. Kultúrna inštitúcia prihlásená a zaregistrovaná do programu Kultúrne poukazy umožní zaplatiť prostredníctvom kultúrneho poukazu napr. vstupné alebo jeho časť v divadlách, múzeách, galériách, kultúrnych strediskách, filmových kluboch, zápisné (napr. do knižnice) alebo iné účastnícke poplatky. Ak je cena za poskytnutú službu nižšia ako cena kultúrneho poukazu, nevydáva sa z neho žiadna suma. Povinnosť kultúrnej inštitúcie je kontrolovať pravosť prijímaných kultúrnych poukazov, a to vizuálnou kontrolou ochranných znakov.
Aké sa budú účtovať a zdaňovať kultúrne poukazy v kultúrnej inštitúcii, ktorá je právnickou osobou – obchodnou spoločnosťou účtujúcou v sústave podvojného účtovníctva?

Odpoveď
Účtovné hľadisko
MK SR v zmysle § 2 ods. 1 písm. c) zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na účel sprístupňovania kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl. V zmysle § 1 ods. 1 opatrenia MK SR č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach
poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu v znení opatrenia MK-5339/2018-110/14219 dotáciu z rozpočtovej kapitoly MK SR na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť na základe žiadosti o poskytnutie dotácie. Kultúrna inštitúcia, ktorá má zámer prijímať kultúrne poukazy uvádza popisy podujatí a aktivít už pri elektronickej registrácii svojej žiadosti. MK SR vyhodnocuje vhodnosť podujatí na prijímanie kultúrnych poukazov. Ak MK SR plánované podujatia akceptuje, vytvorí zmluvu o poskytnutí dotácie a zašle ju kultúrnej inštitúcii na podpis. Po podpise zmluvy môže kultúrna inštitúcia prijímať kultúrne poukazy na podujatia akceptované MK SR.

Pre podujatie, ktoré bude realizované neskôr v priebehu roka (až po podpísaní zmluvy):

  • kultúrna inštitúcia dodatočne zašle e-mailom popis podujatia, ktoré chce realizovať a prijímať naň kultúrne poukazy;
  • MK SR opäť vyhodnotí vhodnosť podujatia a pri jeho akceptovaní dodatočne zaslaný popis kultúrneho podujatia priloží MK SR k dokumentácii kultúrnej inštitúcie;
  • kultúrna inštitúcia môže vyberať kultúrne poukazy na také dodatočne nahlásené podujatie, ktorého akceptáciu MK SR potvrdí e-mailom.

Dotácia je účelovo viazaná a určená na úhradu bežných výdavkov súvisiacich s účelom zmluvy na sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl, a to na úhradu mzdových výdavkov a výdavkov na tovary a služby. V zmysle § 52a ods. 3 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „postupy účtovania“) dotácia na úhradu nákladov, ktorá kompenzuje konkrétne náklady spojené s činnosťou účtovnej jednotky, sa účtuje do výnosov v účtovnom období, v ktorom sa účtuje
kompenzovaný náklad. Pri účtovaní dotácie na úhradu nákladov sa na zabezpečenie vecnej a časovej súvislosti použije účtovanie na účte 384 – Výnosy budúcich období. Tieto sa rozpúšťajú v prospech vecne príslušného účtu výnosov, a to účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo účtu 668 – Ostatné finančné výnosy v účtovnom období, v ktorom sa účtujú kompenzované náklady. Kultúrna inštitúcia účtuje sumu kultúrneho poukazu na ťarchu účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu a v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v momente jeho prijatia, keďže zmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR je uzavretá pred prijatím kultúrneho poukazu.

Daňové hľadisko – daň z príjmov
U právnickej osoby, ktorá je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, je výnos z prijatej dotácie zo štátneho rozpočtu (od MK SR) na účel sprístupňovania kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl súčasťou zdaniteľných príjmov. Zdaniteľným príjmom podľa § 2 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o dani z príjmov“) je príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa zákona o dani z príjmov ani medzinárodnej zmluvy. Príjmy (výnosy) právnickej osoby považované za oslobodené od dane z príjmov sú taxatívne vymenované v § 13 zákona o dani z príjmov, medzi nimi sa nenachádza príjem (výnos), ktorý plynie právnickej osobe – obchodnej spoločnosti z prijatej dotácie zo štátneho rozpočtu. Osobitný postup zahrnovania dotácie do základu dane právnickej osoby ustanovuje § 17 ods. 3 písm. f) zákona o dani z príjmov, avšak tento sa týka výlučne dotácie poskytnutej na obstaranie odpisovaného hmotného majetku.
Výnos z dotácie na účel sprístupňovania kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl je u právnickej osoby – obchodnej spoločnosti súčasťou základu dane vo výške, v ktorej ovplyvňuje výsledok hospodárenia v súlade s § 17 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov.

stanovisko vydané dňa 16.4.2019