Odpis pohľadávky nadobudnutej kúpou podniku

Otázka
Pri kúpe časti podniku boli súčasťou predávaného majetku aj pohľadávky prihlásené predávajúcim do reštrukturalizácie. Môže kupujúci uvedené pohľadávky odpísať do daňových výdavkov (nákladov)?
Odpoveď
V súlade s § 19 ods. 2 písmeno h) bod 2 zákon o dani z príjmov daňový výdavok, ktorý možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, je výdavok (náklad) do výšky odpisu menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej neuhradenej časti vrátane úrokov z omeškania a poplatkov z omeškania a iných platieb, ktoré zvyšujú pohľadávku z dôvodu oneskorenej úhrady (ďalej len „príslušenstvo“), ak je toto príslušenstvo zahrnuté do základu dane podľa § 17 ods. 19, alebo výdavok do výšky odpisu obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením, alebo neuhradenej časti u daňovníka zisťujúceho základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c), alebo u daňovníka, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva a zmenil spôsob účtovania na účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva pri pohľadávkach už zahrnutých do príjmov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, v ktorých účtoval v sústave podvojného účtovníctva, ak to vyplýva z výsledku konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania.

Podľa § 17a zákona o dani z príjmov daňovník kupujúci podnik, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) alebo písm. c), majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti oceňuje reálnou hodnotou. Reálna hodnota nepremlčanej pohľadávky nadobudnutej kúpou podniku alebo jeho časti nesmie byť vyššia ako jej menovitá hodnota.
Aj keď zákonom o dani z príjmov v § 17a nie je dotknuté ustanovenie § 19 ods. 2 písm. h) bod 1 až 5 cit. zákona, toto ustanovenie môže využiť daňovník aj pri odpise pohľadávok nadobudnutých  kúpou podniku alebo jeho časti ocenených v reálnych hodnotách, ak splní podmienky uvedené v tomto ustanovení. Daňovým výdavkom  bude odpis pohľadávky do výšky reálnej hodnoty, v ktorej je pohľadávka ocenená, pričom vychádzame z toho, že reálna hodnota predstavuje analógiu obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením.
Na základe uvedených skutočností pohľadávku v reálnej hodnote odpíše daňovník, ktorý kúpil časť podniku a ktorý eviduje pohľadávku vo svojom účtovníctve, ak splnil podmienky ustanovené v § 19 ods. 2 písm. h) bod 2 zákona o dani z príjmov.