Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Pohľadávky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Opravná položka k príslušenstvu pohľadávky, ktorá je už zaplatená

Opravná položka k príslušenstvu pohľadávky, ktorá je už zaplatená

Otázka

S.r.o. dňa 23.8.2016 zinkasovala pohľadávku, ktorá bola splatná 30.5.2013. K tejto pohľadávke vyfakturovala v roku 2016 úrok z omeškania, ale platbu pohľadávky za úrok z omeškania doposiaľ nezinkasovala.
Možno v zdaňovacom období 2016  do daňových výdavkov zahrnúť tvorbu opravnej položky k pohľadávke za úrok z omeškania podľa § 20 ods. 22 ZDP, ak pohľadávka, ku ktorej sa úrok z omeškania viaže, bola už zinkasovaná a k nej sa opravná položka nevytvára?

Odpoveď

Daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. f) ZDP je tvorba rezerv a opravných položiek podľa § 20 ZDP. S účinnosťou od 1.1.2016 bol do § 20 ZDP doplnený nový odsek 22, podľa ktorého tvorba opravnej položky k príslušenstvu pohľadávky, pri ktorom je riziko, že ho dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov, sa zahrnie do výdavkov do výšky 100 % hodnoty príslušenstva alebo jeho neuhradenej časti,
ak od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo viaže, uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní.

Z predmetného ustanovenia, ani z iných ustanovení § 20 ZDP nevyplýva, že pre zahrnutie tvorby opravnej položky k príslušenstvu pohľadávky do daňových výdavkov je potrebné splniť aj podmienku nezinkasovanej časti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo viaže, resp. podmienku súbežnej tvorby daňovej opravnej položky k pohľadávke, ku ktorej sa príslušenstvo viaže.

V predloženom prípade pohľadávky za úrok z omeškania sú splnené všetky podmienky ustanovené v § 20 ods. 22 ZDP (riziko nezaplatenia pohľadávky, zahrnutie do zdaniteľných príjmov pri vzniku pohľadávky, uplynutie doby dlhšej ako 1 080 dní od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo viaže). Ak je splnená aj podmienka účtovania o tvorbe opravnej položky k pohľadávke za úrok z omeškania podľa § 20 ods. 3 ZDP, môže s.r.o. v zdaňovacom
období 2016 zahrnúť zaúčtovanú tvorbu opravnej položky k pohľadávke za úrok z omeškania do daňových výdavkov.