Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Pohľadávky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Neprihlásená pohľadávka voči dlžníkovi v reštrukturalizácii - odpis a tvorba opravných položiek

Neprihlásená pohľadávka voči dlžníkovi v reštrukturalizácii - odpis a tvorba opravných položiek

Otázka

Môže daňovník odpísať pohľadávku podľa ustanovenia § 19 ods. 2 písm. r) ZDP voči dlžníkovi, ktorý je v reštrukturalizácii, ak v zákonnej lehote pohľadávku neprihlásil?

Odpoveď

Daňovým výdavkom (nákladom) v súlade s § 19 ods. 2 písm. r) ZDP je odpis pohľadávky do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ods. 4 alebo § 20 ods. 14 ZDP a príslušenstva k pohľadávke do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ods. 22 ZDP.

Daňovým výdavkom je tvorba opravnej položky k nepremlčanej pohľadávke v zmysle § 20 ods. 14 ZDP, pri ktorej je riziko, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov, alebo ak ide o daňovníka, ktorý vykonáva obchodnú činnosť spočívajúcu v poskytovaní spotrebiteľských úverov, aj tvorba opravnej položky na časť pohľadávky vzťahujúcej sa na istinu a úrok zahrnutý do príjmov zo spotrebiteľského
úveru, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:
a) 360 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,
b) 720 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,
c) 1 080 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva.

Podľa § 120 ods. 1 a § 121 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 7/2005 Z. z.“) ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká. Prihláška sa podáva u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada.

V zmysle § 155 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zverejnením uznesenia o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku zaniká právo veriteľov, ktorí riadne a včas podľa tohto zákona neprihlásili svoje pohľadávky, vymáhať tieto pohľadávky voči dlžníkovi, ako aj riadne a včas neprihlásené zabezpečovacie práva vzťahujúce sa na majetok dlžníka, to platí rovnako aj pre podmienené pohľadávky, ktoré mali byť uplatnené prihláškou.

Ak veriteľ neprihlásil riadne a včas pohľadávku do reštrukturalizácie, nemôže tvoriť daňovo uznanú opravnú položku podľa § 20 ods. 10 ZDP, ani takúto pohľadávku odpísať podľa § 19 ods. 2 písm. h) ZDP.

Pri odpísaní takejto pohľadávky môže daňovník postupovať v súlade s § 19 ods. 2 písm. r) ZDP, ale do daňových výdavkov môže zahrnúť odpis pohľadávky len do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ods. 14 ZDP. Ak v minulosti bola k predmetnej pohľadávke tvorená daňovo uznaná opravná položka podľa § 20 ods. 14 ZDP, pri jej odpise sa uplatní § 17 ods. 28 písm. b) ZDP, tzn. daňovník zvýši základ dane o sumu opravnej položky, ktorej tvorba bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ZDP, a súčasne zníži o výdavok (náklad) podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP.

V prípade, že daňovník riadne a včas neprihlásil pohľadávku do reštrukturalizácie, zanikol nárok na jej vymáhanie, a preto nie sú splnené podmienky ustanovené v § 20 ods. 14 ZDP. Na základe uvedeného, ak daňovník:
- netvoril daňovo uznanú opravnú položku, nemôže ju začať tvoriť podľa § 20 ods. 14 ZDP počas obdobia reštrukturalizácie,
- čiastočne tvoril daňovo uznanú opravnú položku, nemôže pokračovať postupne v jej tvorbe až do výšky podľa § 20 ods. 14 písm. c) ZDP.