Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Pohľadávky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Tvorba OP a odpis pohľadávky pri oddlžení splátkovým kalendárom

Tvorba OP a odpis pohľadávky pri oddlžení splátkovým kalendárom

Otázka

Novelou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o konkurze“) bola v priebehu roka 2017 zavedená možnosť oddlženia fyzickej osoby, tzv. "osobný bankrot", a to formou konkurzu alebo splátkovým kalendárom. V §166b tohto zákona sú uvedené pohľadávky vylúčené z uspokojenia. Kedy je možné zahrnúť do základu dane odpis pohľadávky vylúčenej z uspokojenia a čo sa považuje v zmysle § 19 ods. 2 písm. h) bod 2 zákona o dani z príjmov za výsledok oddlženia splátkovým kalendárom?

Odpoveď

V súlade s § 166 ods. 1 zákona o konkurze každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, sa môže po splnení stanovených podmienok domáhať oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Zámerom ustanovení o oddlžení fyzickej osoby doplnených do štvrtej časti zákona o konkurze je zabezpečiť u fyzických osôb možnosť okamžitého zbavenia sa dlhu.

O oddlžení rozhodne podľa § 166e ods. 1 zákona o konkurze súd v uznesení o vyhlásení konkurzu alebo v uznesení o určení splátkového kalendára tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze alebo splátkovým kalendárom.

Podľa § 166e ods. 2 zákona o konkurze oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov. Zákon o konkurze v ustanovení § 166a uvádza pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené len v konkurze alebo splátkovým kalendárom a zároveň vymedzuje pohľadávky vylúčené z uspokojenia (§ 166b) a oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c).

Účelom ustanovenia § 166b zákona o konkurze, ktoré vymedzuje pohľadávky vylúčené z uspokojenia, je snaha o to, aby v prípade nedostatku majetku na úplné uspokojenie všetkých nárokov bola uspokojená prioritne istina pohľadávok (kauzálne nároky), nie nároky, ktoré sú právnym poriadkom konštruované ako čisto právne nároky (nejde o kauzálne nároky), hoci sa existencia týchto pohľadávok nespochybňuje.

Inštitút oddlženia splátkovým kalendárom je charakteristický tým, že na rozdiel od reštrukturalizačného konania v prípade oddlženia splátkovým kalendárom veritelia nemajú povinnosť prihlasovať svoje pohľadávky. Rozhodnutie o oddlžení splátkovým kalendárom preto neobsahuje zoznam jednotlivých uhrádzaných pohľadávok, ale obsahuje iba informáciu o percentuálnom uspokojení dlhu.

Z uvedeného vyplýva, že aj pohľadávky podľa § 166b zákona o konkurze je možné považovať ďalej za nevymáhateľné a je možné k nim tvoriť opravnú položku podľa § 20 ods. 10 zákona o dani z príjmov počínajúc zdaňovacím obdobím, v ktorom bol zverejnený návrh splátkového kalendára v Obchodnom vestníku.

Zákon o dani z príjmov umožňuje v § 19 ods. 2 písm. h) bod 2 považovať za daňový výdavok odpis pohľadávky, ak to vyplýva z výsledku konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo z výsledku oddlženia splátkovým kalendárom. Prvým predpokladom pre posúdenie daňového výdavku je zaúčtovanie odpisu pohľadávky podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a druhým predpokladom je splnenie podmienok daňovej uznateľnosti odpisu pohľadávky podľa zákona o dani z príjmov.

Zákon o konkurze umožňuje zrušenie splátkového kalendára pre nepoctivý zámer v § 166g ods. 2 písm. i) tohto zákona aj v prípade, ak dlžník bez vážneho dôvodu alebo včas neplní súdom určený splátkový kalendár, pričom zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné.
Zo zákona o konkurze nevyplýva povinnosť súdu zverejňovať túto informáciu v Obchodnom vestníku. Rovnako zo zákona o konkurze nevyplýva automatický prechod z režimu splátkového kalendára do režimu konkurzu. Zákon o konkurze iba uvádza, že v prípade, ak súd zistí, že pomery dlžníka neumožňujú určiť splátkový kalendár, konanie zastaví a súčasne v uznesení poučí dlžníka o možnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

V prípade pohľadávok vylúčených z uspokojenia splátkovým kalendárom berúc do úvahy skutočnosť, že zrušenie splátkového kalendára nie je zverejňované v Obchodnom vestníku a z toho dôvodu veriteľ nevie získať informácie o prípadnom zrušení splátkového kalendára, zastávame názor, že za daňový výdavok podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 2 zákona o dani z príjmov je možné považovať odpis pohľadávky vyplývajúci z výsledku oddlženia
splátkovým kalendárom najskôr dňom nadobudnutia účinnosti uznesenia súdu o schválení splátkového kalendára podľa § 166e ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, pričom zároveň musí byť splnená aj podmienka účtovného odpisu takejto pohľadávky.

Pri reštrukturalizačnom konaní, ktoré je podobné režimu splátkového kalendára, sa výsledkom reštrukturalizačného konania rozumie splnenie reštrukturalizačného plánu. Pri oddlžení formou splátkového kalendára sa za výsledok oddlženia splátkovým kalendárom na účely ustanovenia § 19
ods. 2 písm. h) bod 2 zákona o dani z príjmov považuje rozhodnutie súdu o oddlžení uvedené v právoplatnom uznesení o určení splátkového kalendára podľa § 166e ods. 1 zákona o konkurze.