Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Pohľadávky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Opravná položka k príslušenstvu pohľadávky nadobudnutej postúpením

Opravná položka k príslušenstvu pohľadávky nadobudnutej postúpením

Otázka

Daňovník nadobudol pohľadávku postúpením, pričom od jej splatnosti uplynulo viac ako 1080 dní. Príslušenstvo k tejto pohľadávke bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov tohto daňovníka.

Je možné tvoriť opravnú položku k príslušenstvu pohľadávky nadobudnutej postúpením, ak od pôvodnej doby splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa predmetné príslušenstvo viaže, uplynulo viac ako 1080 dní?

Odpoveď

V súlade s § 20 ods. 22 ZDP tvorba opravnej položky k príslušenstvu pohľadávky, pri ktorom je riziko, že ho dlžník úplne alebo čiastočnej nezaplatí a ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov, sa zahrnie do výdavkov do výšky 100 % hodnoty príslušenstva alebo jeho neuhradenej časti, ak od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo viaže, uplynula doba dlhšia ako 1080 dní.

Podľa § 2 písm. h) ZDP je zdaniteľným príjmom príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy.

Ak je v predloženom prípade príslušenstvo pohľadávky zahrnuté do zdaniteľných príjmov daňovníka, je možné v súlade s § 20 ods. 22 ZDP tvorbu opravnej položky k tomuto príslušenstvu zahrnúť do daňových výdavkov. Pri posudzovaní uplynutia lehoty splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo viaže, sa vychádza z pôvodne určenej lehoty splatnosti pohľadávky.