Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Pohľadávky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Zlúčenie v reálnych hodnotách a tvorba OP k pohľadávke voči dlžníkovi v reštrukturalizácii

Zlúčenie v reálnych hodnotách a tvorba OP k pohľadávke voči dlžníkovi v reštrukturalizácii

Otázka

V dôsledku zlúčenia právny nástupca nadobudol pohľadávku, pri vyčíslení základu dane bolo uplatnené ocenenie reálnych hodnotách podľa § 17c ZDP.
Môže právny nástupca zahrnúť tvorbu opravnej položky k takto nadobudnutej pohľadávke, ak ide o pohľadávku voči dlžníkovi v konkurze a reštrukturalizácii, do daňových výdavkov podľa § 20 ods. 10 ZDP?

Odpoveď

Daňovník zrušený bez likvidácie v dôsledku zlúčenia znižuje základ dane v súlade s § 17c ods. 1 písm. d) ZDP o rozdiel vo výške vytvorených opravných položiek podľa účtovných predpisov a opravných položiek, ktoré už boli zahrnuté do základu dane podľa § 20 ZDP, pričom súčasťou tohto rozdielu nie sú opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku a dlhodobému nehmotnému majetku.

V zmysle uvedeného je u zrušeného daňovníka daňovo uznaná suma účtovných opravných položiek s výnimkou opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku a dlhodobému nehmotnému majetku. To tiež znamená, že u zrušeného daňovníka je daňovo uznaná aj suma účtovných opravných položiek k pohľadávkam, ktoré nespĺňajú podmienky daňového výdavku podľa § 20 ZDP.

Podľa § 20 ods. 10 ZDP možno do daňových výdavkov zahrnúť tvorbu opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní alebo v reštrukturalizačnom konaní, a to najviac do výšky menovitej hodnoty pohľadávok alebo uhradenej obstarávacej ceny pohľadávok a pri splnení ďalších, zákonom ustanovených podmienok. Nakoľko predmetné ustanovenie pojednáva len o pohľadávkach ocenených menovitou hodnotou alebo obstarávacou cenou, nie je podľa tohto ustanovenia možné zahrnúť do daňových výdavkov tvorbu opravnej položky k pohľadávke ocenenej reálnou hodnotou.

Ani osobitné ustanovenia § 17a až §17c ZDP neumožňujú špecifickú úpravu základu dane o tvorbu opravnej položky k pohľadávke ocenenej reálnou hodnotou. Vo vzťahu k pohľadávkam oceneným reálnou hodnotou tieto ustanovenia obsahujú podmienky uplatnenia daňového výdavku len pri postúpení alebo pri odpise pohľadávky ocenenej reálnou hodnotou.

Podľa platného znenia ZDP nemôže právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie v dôsledku zlúčenia zahrnúť do daňových výdavkov tvorbu opravnej položky k pohľadávke ocenenej reálnou hodnotou, nakoľko ZDP umožňuje zahrnutie účtovnej tvorby opravnej položky k pohľadávke do základu dane u daňovníka zrušeného bez likvidácie.