Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Pohľadávky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Postúpenie nadobudnutej pohľadávky voči dlžníkovi v reštrukturalizácii

Postúpenie nadobudnutej pohľadávky voči dlžníkovi v reštrukturalizácii

Otázka

Daňovník - spoločnosť A postupuje pohľadávku nadobudnutú postúpením, pričom dlžníkovi B bola povolená reštrukturalizácia. Obstarávacia cena pohľadávky vo výške 100 bola uhradená len vo výške 60. Spoločnosť A postúpila pohľadávku za odplatu vo výške 80.
V akej hodnote môže spoločnosť A odpísať pohľadávku pri jej opätovnom postúpení?

Odpoveď

Podľa ustanovenia § 20 ods. 10 ZDP tvorba opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní, vrátane pohľadávky z istiny z nesplateného úveru u daňovníka podľa § 20 ods. 4 ZDP a u daňovníka, ktorý vykonáva obchodnú činnosť spočívajúcu v poskytovaní spotrebiteľských úverov, je daňovým výdavkom u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, a to najviac do výšky menovitej hodnoty pohľadávok alebo uhradenej obstarávacej ceny pohľadávok prihlásených v lehote určenej podľa osobitného predpisu vrátane príslušenstva, ak bolo zahrnuté do základu dane. Pri bankách sa uznávajú opravné položky voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní vo výške rozdielu medzi hodnotou pohľadávok prihlásených v lehote určenej v uznesení o vyhlásení konkurzu a ich hodnotou zahrnutou do výdavkov podľa § 20 ods. 4 ZDP. Opravné položky k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní sú daňovými výdavkami počínajúc zdaňovacím obdobím, v ktorom boli pohľadávky v určenej lehote prihlásené.

Daňovým výdavkom nie je podľa § 21 ods. 2 písm. k) ZDP rozdiel medzi hodnotou pohľadávky a nižším príjmom z jej postúpenia pri postúpení nadobudnutej pohľadávky ďalšiemu postupníkovi okrem postúpenej pohľadávky alebo jej nesplatenej časti, ak táto pohľadávka spĺňa podmienku pre tvorbu opravnej položky uznanej za daňový výdavok podľa § 20 ods. 10 až 12 ZDP, pri ktorej sa za daňový výdavok považuje obstarávacia cena len
do výšky tvorby opravnej položky uznanej za daňový výdavok podľa § 20 ods. 10 až 12 ZDP.

Spoločnosť A nadobudla pohľadávku postúpením v obstarávacej cene 100. Z takto obstaranej pohľadávky uhradila sumu 60. Dlžník B vstúpil do reštrukturalizačného konania a z tohto dôvodu má spoločnosť A možnosť tvoriť daňovo uznanú opravnú položku vo výške 60. Spoločnosť A následne postúpila pohľadávku za sumu 80.

Spoločnosť A dosiahla z postúpenia pohľadávky účtovnú stratu vo výške 20 (100 – 80). Z dôvodu, že spoločnosť A uhradila pohľadávku svojmu dlžníkovi iba vo výške 60, môže si do daňových výdavkov pri postúpení pohľadávky uplatniť iba uhradenú obstarávaciu cenu pohľadávky vo výške 60, t.j. v sume tvorby opravnej položky a rozdiel vo výške 20 nie je daňovým výdavkom podľa § 21 ods. 2 písm. k) ZDP.