Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Účtovanie doplnkového dôchodkové sporenia (3. dôchodkový pilier) v podvojnom účtovníctve

Účtovanie doplnkového dôchodkové sporenia (3. dôchodkový pilier) v podvojnom účtovníctve

Otázka:

Ako má účtovná jednotka zaúčtovať príspevok do doplnkového sporenia zamestnanca a zamestnávateľa v podvojnom účtovníctve?

Odpoveď:

Doplnkové dôchodkové sporenie predstavuje dobrovoľnú formu sporenia a z legislatívneho hľadiska ho upravuje zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účastník a zamestnávateľ, ktorí platia príspevky, odvádzajú príspevky sami, pričom za zamestnanca môže príspevky odvádzať jeho zamestnávateľ na základe dohody so zamestnancom (dohoda o zrážkach zo mzdy).  

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) osobitne neupravuje účtovanie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. V zmysle § 66 postupov účtovania na sledovanie miezd a odmien sú určené účty 521,522 a 523. Na týchto účtoch sa účtujú mzdy a odmeny v hrubých sumách. Za mzdu sa podľa § 118 ods. 2 zákona č. 311/2001 Zákonníka práce nepovažuje príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie  a teda nie je súčasťou hrubej mzdy zamestnanca. Na sledovanie sociálneho poistenia sú určené účty 524, 525 a 526. Poistenie vyplývajúce zo zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) sa účtuje na účte 524. Keďže zákon o sociálnom poistení neobsahuje ustanovenia týkajúce sa doplnkového dôchodkového sporenia, nejedná sa o zákonné poistenie, tzn. neúčtujeme o ňom na účte 524. Na účte 525 sa účtujú príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie, ktoré hradí dobrovoľne, napr. príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. V nadväznosti na uvedené je účtovanie nasledovné:

Príspevky zamestnanca  z jeho čistej mzdy sa účtujú - predpis 331/336 a úhrada 336/221;

Príspevok zamestnanca – konateľa z čistej mzdy sa účtuje - predpis 331/336 a úhrada 336/221;

Doplnkové dôchodkové sporenie, na ktoré prispieva zamestnávateľ 525 AÚ/336 (z uznaného limitu 6%).