Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Likvidačný zostatok - účtovanie a ocenenie u spoločníka s.r.o.

Likvidačný zostatok - účtovanie a ocenenie u spoločníka s.r.o.

Otázka:

Materská spoločnosť s ručením obmedzeným má podiel v dcérskej spoločnosti s ručením obmedzeným (spoločnosti s ručením obmedzeným sú rezidenti SR). Dcérska spoločnosť zanikne likvidáciou a likvidačný zostatok bude vyplatený materskej spoločnosti v nepeňažnej forme, nehnuteľnosťou. Ako sa účtuje likvidačný zostatok v materskej spoločnosti a ako sa oceňuje nehnuteľnosť, ktorá je predmetom vyplateného likvidačného zostatku?

Odpoveď:

Podľa § 153 ods. 2 Obchodného zákonníka pri zrušení spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciou má každý spoločník nárok na podiel na likvidačnom zostatku. Tento podiel sa určuje pomerom vkladu, ktorý spoločník splatil, k splateným vkladom všetkých spoločníkov, ak spoločenská zmluva neurčuje niečo iné.

 

Obchodný zákonník vymedzuje podiel na likvidačnom zostatku ako podiel spoločníka na majetkovom zostatku spoločnosti, ktorý vyplynul z likvidácie (§ 61 ods. 4 Obchodného zákonníka). Podiel na likvidačnom zostatku sa vypláca na základe schváleného návrhu na použitie likvidačného zostatku, o ktorom rozhodujú spoločníci alebo valné zhromaždenie. Ak spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú iné, podiel na likvidačnom zostatku sa vypláca v peniazoch. Spoločenská zmluva alebo stanovy môžu určiť iný spôsob, napr. výplatu vo forme vecného plnenia.

 

Opatrenie Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) v § 25 ods. 3 upravuje účtovanie likvidačného zostatku v účtovnej jednotke, ktorou je akciová spoločnosť. Podľa tohto ustanovenia v účtovnej jednotke, ktorá je akcionárom sa účtuje pohľadávka voči akciovej spoločnosti na vyplatenie likvidačného zostatku ku dňu schválenia návrhu na jeho rozdelenie na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky so súvzťažným zápisom v prospech účtu 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku. Ak bude táto pohľadávka vysporiadaná nepeňažne, obstarávacou cenou takto nadobudnutého majetku je hodnota tejto pohľadávky. V účtovnej jednotke, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným postupy účtovania v § 25 ods. 5 upravujú účtovanie vyrovnacieho podielu, nie však likvidačného zostatku. Vzhľadom k tomu, že účtovné prípady v účtovnej jednotke, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným sa účtujú rovnako ako v akciovej spoločnosti, máme za to, že aj postup účtovania likvidačného zostatku u spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným je rovnaký ako v akciovej spoločnosti, ktorý je ustanovený v § 25 ods. 3 postupov účtovania. Tzn. likvidačný zostatok v materskej spoločnosti sa účtuje účtovným zápisom 378/665 a nehnuteľnosť, ktorá je predmetom vyplateného likvidačného zostatku sa v účtovníctve ocení hodnotou tejto pohľadávky.

 

 

Stanovisko vydané dňa 12.5.2021