Úvod > Daň z príjmov - Medzinárodné zdaňovanie > Zdaňovanie príjmov nerezidentov SR plynúcich zo zdrojov na území SR > Zdaňovanie príjmov vymedzených v § 16 > Príjem charakteru tzv. priemyselných licenčných poplatkov (§ 16 ods. 1 písm. e) bod 1. zákona o dani z príjmov)

Príjem charakteru tzv. priemyselných licenčných poplatkov (§ 16 ods. 1 písm. e) bod 1. zákona o dani z príjmov)

Ide o príjem nerezidenta SR za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 1. zákona o dani z príjmov, t.j. napr. o úhrady za poskytnutie práv na použitie (resp. za použitie) počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how) a iné.  

Z uvedených príjmov sa na území SR daň vyberá zrážkou podľa § 43 ods. 2 zákona o dani z príjmov. Výška sadzby dane môže byť modifikovaná príslušnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia, ak ide o rezidenta zmluvného štátu. V zmluvách uvedená problematika spadá do článku „Licenčné poplatky“. Ak ide o rezidenta so sídlom alebo bydliskom v členskom štáte EÚ, môže využiť ustanovenie zákona o dani z príjmov a takto zaplatenú daň v našej republike považovať za preddavok na daň.


FAQ

Otázka č. 1 – Licenčné poplatky platené na Ukrajinu

Slovenská spoločnosť - platiteľ DPH  bude vyplácať fyzickej osobe s bydliskom na Ukrajine licenčný poplatok za použitie zákazkového  softvéru. Vyplýva platiteľovi licenčného poplatku (slovenskej spoločnosti) povinnosť z tejto platby zraziť a zaplatiť 19% daň na Slovensku?

Odpoveď

V prípade, že ide o zákazkový softvér, ktorým sa rozumie špecifický softvérový produkt, ktorý bol vytvorený pre konkrétneho užívateľa, resp. bol prispôsobený konkrétnemu užívateľovi na základe jeho požiadavky a nie je určený pre širšiu distribúciu užívateľom a vopred neznámym koncovým užívateľom, platba za poskytnutie práva na jeho použitie alebo za použitie má na daňové účely charakter tzv. priemyselného licenčného poplatku a spadá do rámca príjmov podľa § 16 ods. 1 písm. e) prvý bod zákona o dani z príjmov.

V zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku uverejnenej v Zbierke zákonov pod č. 173/1997 (ďalej len „zmluva“) spadá predmetný príjem do rámca článku 12 („Licenčné poplatky“) a je zdaniteľný v štáte zdroja (SR), ak je však príjemca (rezident Ukrajiny) skutočným vlastníkom licenčných poplatkov, takto uložená suma dane nepresiahne 10 % hrubej sumy. Predmetný príjem je na území SR zdaňovaný prostredníctvom slovenského platiteľa príjmu (platiteľa dane) v súlade s ustanoveniami § 43 zákona o dani z príjmov. Podmienkou uplatnenia medzinárodnej zmluvy je preukázanie rezidencie skutočného vlastníka licenčných poplatkov (rezidenta Ukrajiny) platiteľovi licenčných poplatkov (rezidentovi SR) do termínu výplaty týchto poplatkov.

 

Otázka č. 2 – Licenčné poplatky platené za právo na použitie ochrannej známky rezidentovi ČR

Slovenská obchodná spoločnosť vypláca poplatok za licenciu – právo na použitie ochrannej známky - rezidentovi ČR, ktorý je skutočným vlastníkom týchto príjmov. Má sa pri výplate takéhoto príjmu uplatniť zrážková daň? Alebo sa príjem vyplatí v plnej výške a rezident ČR ho zdaní sám v ČR? Aký je správny postup?

Odpoveď

V predloženom prípade predpokladáme, že rezident SR (vymedzený v § 2 písm. d) zákona o dani z príjmov) vypláca českému rezidentovi príjmy charakteru licenčných poplatkov.

Príjmy plynúce rezidentovi Českej republiky (skutočnému vlastníkovi licenčných poplatkov) za ochrannú známku od platiteľa príjmu, ktorý je rezidentom SR, sú zdaniteľné podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 1 zákona o dani z príjmov a článku 12 ods. 2 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (uverejnená pod č. 238/2003 Z. z., ďalej len zmluva) na území SR (štát zdroja príjmov), pričom maximálna suma dane podľa článku 12 ods. 2 tejto zmluvy nesmie presiahnuť 10 % hrubej sumy licenčných poplatkov.

Podľa článku 12 ods. 3 písm. a) zmluvy výraz licenčné poplatky použitý v odseku 2 označuje platby akéhokoľvek druhu získané ako odplata za použitie alebo za právo na použitie akéhokoľvek patentu, ochrannej známky, návrhu alebo modelu, plánu, tajného vzorca alebo výrobného postupu, počítačových programov (softvéru) alebo akéhokoľvek priemyselného, obchodného alebo vedeckého zariadenia, alebo za informácie, ktoré sa vzťahujú na priemyselné, obchodné alebo vedecké skúsenosti.

Predmetné príjmy sú zdaňované daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ods. 2 zákona o dani z príjmov prostredníctvom platiteľa dane (platiteľa príjmu). Zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka v súlade s ustanovením § 43 ods. 10 zákona o dani z príjmov. Platiteľ dane je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Túto skutočnosť je platiteľ dane súčasne povinný oznámiť správcovi dane (§ 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov), pričom predpísané tlačivo je možné získať u miestne príslušného správcu dane, resp. na internetovej stránke www.financnasprava.sk.

Český rezident sa môže rozhodnúť, či využije možnosť vysporiadať si svoju daňovú povinnosť na území Slovenskej republiky podaním daňového priznania, v ktorom si odpočíta od dane daň vybranú zrážkou ako preddavok na daň (§ 43 ods. 7 zákona o dani z prímov), alebo bude považovať svoju daňovú povinnosť za splnenú vybraním dane zrážkou.