Úroky a iné výnosy (§ 16 ods. 1 písm. e) bod 3. zákona o dani z príjmov)

Ide o príjem nerezidenta SR podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 3. zákona o dani z príjmov v podobe úrokov a iných výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a z vkladov na vkladných knižkách, z vkladov peňažných prostriedkov na bežných účtoch a vkladových účtoch, z výnosov z majetku v podielovom fonde, z príjmov z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia), z výnosov z vkladových certifikátov, depozitných certifikátov, pokladničných poukážok, vkladových listov a z iných cenných papierov im na roveň postavených a z derivátov podľa osobitného predpisu, okrem výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok.


Z platieb tohto charakteru sa daň vyberá zrážkou vo výške sadzby 19 % a v prípade, že sa takýto príjem vypláca daňovníkovi nezmluvného štátu, sadzba dane je 35 %. Sadzbu dane resp. možnosť zdanenia tohto príjmu však môže v prípade daňovníkov zmluvných štátov modifikovať príslušná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia. Úroky v zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia spadajú do rámca článku „Úroky.
Daňová povinnosť nerezidenta SR sa u týchto príjmov, kde sa daň vyberá zrážkou, považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky. Daň vyberanú zrážkou je možné v tomto prípade považovať za preddavok na daň u rezidentov členských štátov Európskej únie a EHP.
S účinnosťou od 1.7.2013 sa zo zdrojov príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 16 zákona o dani z príjmov vynímajú všetky výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok, t.z., že takéto príjmy plynúce nerezidentovi SR od rezidenta SR nie sú od 1.7.2013 v SR predmetom dane (t.z, nie sú na tomto území zdaniteľné).
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Úroky z bežného účtu vyplácané rezidentovi Nórska
Ako a v ktorom štáte sa zdaní úrokový príjem, ktorý poberá rezident Nórska od rezidenta SR (slovenskej banky)?
Odpoveď
Ak rezident Nórskeho kráľovstva poberá úrokový príjem z vkladov peňažných prostriedkov na bežnom účte, ktorý mu vypláca rezident SR, rezident SR v zmysle článku 11 ods. 1 Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o zamedzení dvojakého zdanenia a o zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku (uverejnená v Z.z. pod č. 35/1980, ďalej len „zmluva“) vyplatí tento úrokový príjem bez zrazenia dane. Podmienkou uplatnenia medzinárodnej zmluvy je preukázanie rezidencie (rezidenta Nórskeho kráľovstva) platiteľovi úrokov (slovenskej banke) do termínu výplaty týchto úrokov.
 
Otázka č. 2 – Výplata úrokov z pôžičky rezidentovi Švajčiarska
Slovenskej s.r.o. v roku 2018 švajčiarska spoločnosť poskytla pôžičku. V roku 2019 sú zaúčtované úroky z pôžičky a tieto sa budú vyplácať v roku 2019. Je slovenská spoločnosť povinná zraziť zrážkovú daň z úrokov pri ich vyplácaní a v akej výške?
Odpoveď       
V súlade s ustanovením § 16  ods. 1 písm. e) bod 3 zákona o dani z príjmov sú príjmom nerezidenta SR zo zdrojov na území Slovenskej republiky aj úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek plynúce z úhrad od daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou.
Podľa článku  11 ods. 2 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenej medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou, ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov pod číslom 127/1998, môžu byť úroky zdanené aj v zmluvnom štáte, v ktorom majú zdroj a to podľa právnych predpisov tohto štátu, ak je však príjemca skutočným vlastníkom úrokov, daň takto stanovená nepresiahne 10 % hrubej sumy úrokov.
V zmysle článku 3 ods. 2 Protokolu medzi SR a Švajčiarskom (Oznámenie č. 224/2012 Z. z.), ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Švajčiarskom, sa článok 11 (Úroky) nahrádza nasledovným článkom: Úroky však môžu byť zdanené aj v zmluvnom štáte, v ktorom majú zdroj (v SR), a to podľa právnych predpisov SR, ak je však príjemca skutočným vlastníkom úrokov, daň takto stanovená nepresiahne 5 % hrubej sumy úrokov.
Z uvedeného vyplýva, že slovenský platiteľ príjmu pri zrážke dane z úrokov plynúcich v prospech daňového rezidenta Švajčiarska (ktorý je aj ich skutočným vlastníkom) použije sadzbu dane 5 % z hrubej sumy úrokov.
Podmienkou uplatnenia zmluvy je preukázanie rezidencie a skutočného vlastníctva úrokového príjmu do výplaty takéhoto príjmu.
 
Otázka č. 3 – Úroky z pôžičky vyplácané daňovníkovi nezmluvného štátu
Rezidentovi SR poskytla pôžičku spoločnosť z Andorry. Je rezident SR povinný pri výplate úrokov z pôžičky predmetnej zahraničnej spoločnosti zraziť zrážkovú daň z týchto príjmov na Slovensku?
Odpoveď
V prípade, že rezident SR vypláca úrokové príjmy rezidentovi nezmluvného štátu, pri výplate takéhoto príjmu sa postupuje výlučne v zmysle zákona o dani z príjmov. Podľa § 16  ods. 1 písm. e) bod 3 zákona o dani z príjmov je rezident SR pri výplate úrokov v prospech daňového rezidenta Andorry povinný z takéhoto príjmu vybrať daň zrážkou v súlade s ustanoveniami § 43 ods. 10 až 12 zákona o dani z príjmov, pričom sa použije sadzba dane 35 % podľa § 43 ods. 1 tohto zákona.
 

Otázka č. 4 – Výnosy  z dlhopisov vyplácané rezidentovi  Nemecka
Slovenská banka vypláca výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok daňovníkovi, ktorý je daňovým rezidentom Nemecka. Považuje sa tento vyplatený výnos z dlhopisu za príjem zdaniteľný na území SR?
Odpoveď
Príjmom daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenta) zo zdrojov na území SR sú podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 3. zákona o dani z príjmov príjmy z úrokov a iných výnosov z poskytnutých úverov a pôžičiek a z vkladov na vkladných knižkách, z vkladov peňažných prostriedkov na bežných účtoch a vkladových účtoch, z výnosov z majetku v podielovom fonde, z príjmov z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia), z výnosov z vkladových certifikátov, depozitných certifikátov, pokladničných poukážok, vkladových listov a z iných cenných papierov im na roveň postavených a z derivátov podľa osobitného predpisu okrem výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok.
Z príjmov tohto charakteru sa na území SR daň vyberá zrážkou podľa § 43 ods. 2 zákona o dani z príjmov.
S účinnosťou od 1.7.2013 sa zo zdrojov príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 16 zákona o dani z príjmov vynímajú všetky výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok, tzn., že takýto príjem (úrok z dlhopisov) plynúci daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou od rezidenta SR nie sú od 1.7.2013 v SR predmetom dane  (tzn. nie sú na tomto území zdaniteľné).