Úvod > Daň z príjmov - Medzinárodné zdaňovanie > Zdaňovanie príjmov nerezidentov SR plynúcich zo zdrojov na území SR > Zdaňovanie príjmov vymedzených v § 16 > Príjem charakteru tzv. kultúrnych licenčných poplatkov (§ 16 ods. 1 písm. e) bod 2. zákona o dani z príjmov)

Príjem charakteru tzv. kultúrnych licenčných poplatkov (§ 16 ods. 1 písm. e) bod 2. zákona o dani z príjmov)

Ide o príjem nerezidenta SR za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 2. zákona o dani z príjmov.


Patria sem príjmy za poskytnutie práva na použitie autorského práva ku knihám, hudobným dielam, umeleckým dielam vrátane kinematografických filmov, filmov alebo nahrávok a akýchkoľvek iných prostriedkov obrazovej alebo zvukovej reprodukcie používaných na rozhlasové alebo televízne vysielanie, architektonickým dielam, dielam úžitkového umenia a pod.
Z príjmov tohto charakteru sa na území SR vyberá daň zrážkou podľa § 43 ods. 2 zákona o dani z príjmov, ak je však príjemca rezidentom zmluvného štátu, výška sadzby môže byť modifikovaná príslušnou zmluvou v článku „Licenčné poplatky“. V mnohých zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia je však právo na zdanenie tzv. kultúrnych licenčných poplatkov udelené štátu rezidencie (nie štátu zdroja, t.j. v tomto prípade SR). To znamená, že v SR tieto druhy príjmu v takom prípade nebudú podliehať zdaneniu.
                                                  
FAQ
 
Otázka – Vyplácanie tzv. kultúrneho licenčného poplatku do USA
Spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike vypláca fyzickej osobe s bydliskom v USA príjem (licenčný poplatok) za právo na vydávanie jej knihy. Má slovenská spoločnosť povinnosť vybrať daň zrážkou zo zaplatenej čiastky za licenčný poplatok? Daňovník s bydliskom v USA nemá v Slovenskej republike stálu prevádzkareň, kanceláriu ani žiadnu osobu, ktorá by konala alebo vystupovala v jeho mene. Ak slovenská spoločnosť má povinnosť vybrať z vyplácaného príjmu zrážkovú daň, aká je sadzba dane?
Odpoveď
Odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu  plynúce daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou  z úhrad od daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo od stálych prevádzkarní daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou, sú zdaniteľné na území Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. e) 2. bod zákona o dani z príjmov zrážkovou daňou.
V zmysle článku 12 („Licenčné poplatky“) Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovým únikom v odbore daní z príjmov a z majetku (publikovaná v Zbierke zákonov pod  č. 74/1994, ďalej len zmluva) licenčné poplatky uvedené v odseku 3 písm. a) tejto zmluvy, ktoré plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky v prospech daňového rezidenta USA, ktorý je ich skutočným vlastníkom, môžu byť zdanené iba v USA.
Z uvedeného vyplýva, že vyplatené licenčné poplatky rezidentovi USA sa na území zdroja príjmu (na území SR) nezdania v zmysle zmluvy, ktorá má podľa § 1 ods. 2 zákona o dani z príjmov prednosť pred týmto zákonom. Uvedené platí za predpokladu, že rezidentovi USA na území SR nevznikla stála prevádzkareň definovaná v článku 5 zmluvy a v § 16 ods. 2 zákona o dani z príjmov. Podmienkou uplatnenia medzinárodnej zmluvy je preukázanie rezidencie skutočného vlastníka licenčných poplatkov (rezidenta USA) platiteľovi licenčných poplatkov (rezidentovi SR) do termínu výplaty týchto poplatkov.