Úvod > Daň z príjmov - Medzinárodné zdaňovanie > Zdaňovanie príjmov nerezidentov SR plynúcich zo zdrojov na území SR > Zdaňovanie príjmov vymedzených v § 16 > Príjem z činností vykonávaných prostredníctvom stálej prevádzkarne (§ 16 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov)

Príjem z činností vykonávaných prostredníctvom stálej prevádzkarne (§ 16 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov)

Príjmy nerezidentov SR z činností vykonávaných prostredníctvom stálej prevádzkarne umiestnenej na území SR sa považujú za príjmy plynúce zo zdroja na území SR podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov.
Ak na území SR vykonáva činnosť rezident štátu, s ktorým SR nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, vznik stálej prevádzkarne sa posudzuje výlučne podľa definície ustanovenej v zákone o dani z príjmov (podľa § 16 ods. 2 zákona o dani z príjmov).
Ak na území SR činnosť vykonáva rezident štátu, s ktorým SR má uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, vznik stálej prevádzkarne je potrebné posudzovať nielen podľa zákona o dani z príjmov, ale aj podľa článku 5 príslušnej zmluvy, ktorý upravuje vznik stálej prevádzkarne na účely tejto zmluvy. V zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia je vymedzený tzv. „negatívny zoznam činností“ vykonávaných pre podnik, ktoré vylučujú vznik stálej prevádzkarne (sú to činnosti  spadajúce do rozsahu pomocných alebo podporných činností).  
Príjem dosahovaný v stálej prevádzkarni je podľa § 16 ods. 3 zákona o dani z príjmov aj príjem spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti, ktorí sú nerezidentmi SR a ktorý im plynie z účasti v týchto spoločnostiach a z úverov a pôžičiek poskytnutých týmto spoločnostiam.
Príjem dosahovaný v stálej prevádzkarni je v zmysle § 16 ods. 4 zákona o dani z príjmov aj príjem členov európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorí sú nerezidentmi SR, a ktorý im plynie z členstva v tomto zoskupení, ako aj z úverov a pôžičiek poskytnutých tomuto zoskupeniu. 
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Stála prevádzkareň nemeckého podniku v SR
Nemecká spoločnosť (podnik) predáva výrobné zariadenia na území SR. Na tieto zariadenia poskytuje záruku 2 roky. Táto spoločnosť zriadila na území SR opravárenskú dielňu, ktorá vykonáva záručné a pozáručné opravy predaných výrobných zariadení na území SR.
Zamestnanci opravárenskej dielne nakupujú náhradné diely tiež od slovenských výrobcov, pričom títo slovenskí výrobcovia dodajú tieto náhradné diely vedeniu podniku v Spolkovej republike Nemecko. Vzniká nemeckej spoločnosti na území SR stála prevádzkareň?
Odpoveď
Podľa článku 7 Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku č. 18/1984 Zb. zisky nemeckého podniku sa môžu zdaniť len v Spolkovej republike Nemecko, pokiaľ podnik nevykonáva svoju činnosť v SR prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá je tam umiestnená, ale iba v takom rozsahu v akom ich možno pripočítať tejto stálej prevádzkarni. Všeobecnými podmienkami pre vznik stálej prevádzkarne podľa ustanovenia § 16 ods. 2 zákona o dani z príjmov a článku 5 ods. 1 zmluvy sú existencia a dispozícia trvalého miesta (zariadenia), ktoré je geograficky a časovo stále a vykonávanie činností prostredníctvom tohto miesta (zariadenia).
V uvedenom prípade je možné považovať miesto, na ktorom má nemecký podnik zriadenú opravárenskú dielňu za trvalé miesto. Ďalej je potrebné posudzovať, či nemecký podnik aj vykonáva činnosť prostredníctvom tohto miesta, a či táto činnosť nie je obmedzená na pomocnú alebo podpornú činnosť definovanú v článku 5 ods. 3 zmluvy.
Vo všeobecnosti stála prevádzkareň môže vzniknúť, ak podnik udržuje trvalé miesto na podnikanie za účelom dodávky náhradných dielov zákazníkom pre zariadenia, ktoré im dodal a na ktorých navyše vykonáva údržbu alebo opravy, pričom je to nad rámec čistej dodávky uvedenej v článku 5 ods. 3 písm. a) zmluvy.
Nakoľko táto činnosť tvorí základnú a významnú časť služieb realizovaných vo vzťahu k zákazníkom nemeckého podniku po predaji zariadení, nemajú tieto činnosti iba pomocný alebo podporný charakter.
Z uvedeného vyplýva, že predmetná činnosť nemeckého podniku vykonávaná prostredníctvom dielne zriadenej na území SR zakladá vznik stálej prevádzkarne na území SR.
 
Otázka č. 2 – Stála prevádzkareň v SR spoločnosti so sídlom v Čiernej Hore
Spoločnosť s.r.o. so sídlom na území SR uzavrela zmluvu so spoločnosťou so sídlom v zmluvnom štáte (Čierna Hora). Zamestnanci tejto zahraničnej spoločnosti majú vykonať lektorskú činnosť pre zamestnancov slovenskej spoločnosti, pričom daná lektorská činnosť sa bude uskutočňovať počas celého kalendárneho roka a bude poskytovaná na území SR. Vzniká v tejto súvislosti zahraničnej spoločnosti na území SR stála prevádzkareň? Je slovenská spoločnosť povinnosť zrážať daň, resp. uskutočňovať zabezpečenie dane? Ak áno, v akej sadzbe dane?
Odpoveď
Pri posudzovaní vzniku stálej prevádzkarne je potrebné postupovať v súlade s článkom 5 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku (uverejnená v Z.z. pod č. 269/2002, ďalej len „zmluva“) a § 16 ods. 2 zákona o dani z príjmov.
Všeobecnými podmienkami pre vznik stálej prevádzkarne podľa ustanovenia § 16 ods. 2 zákona o dani z príjmov a článku 5 ods. 1 zmluvy sú existencia a dispozícia trvalého miesta alebo zariadenia na výkon činností, ktorého prostredníctvom daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou vykonávajú úplne alebo sčasti svoju činnosť na území Slovenskej republiky, pričom táto činnosť presahuje činnosti, ktoré sú uvedené v článku 5 odseku 4 zmluvy. Ak ide o jednorázovo vykonávanú činnosť, miesto alebo zariadenie, v ktorom je činnosť vykonávaná, sa považuje za trvalé, ak doba výkonu činnosti presiahne šesť mesiacov, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach v akomkoľvek období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
Ak daňovníkovi vzniká na území SR v zmysle uvedeného stála prevádzkareň, je slovenský platiteľ dane povinný zabezpečovať daň v súlade s § 44 zákona o dani z príjmov pri výplate zdaniteľných príjmov.