Úvod > Daň z príjmov - Medzinárodné zdaňovanie > Zdaňovanie príjmov nerezidentov SR plynúcich zo zdrojov na území SR > Zdaňovanie príjmov vymedzených v § 16 > Príjem z prevodu hnuteľných vecí umiestnených v SR ... (§ 16 ods. 1 písm. e) bod 5. zákona o dani z príjmov)

Príjem z prevodu hnuteľných vecí umiestnených v SR ... (§ 16 ods. 1 písm. e) bod 5. zákona o dani z príjmov)

Podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 5. sa za príjmy plynúce zo zdrojov na území SR považujú príjmy, ktoré plynú daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou z úhrad od rezidentov SR alebo od stálych prevádzkarní nerezidentov SR, ktorými sú príjmy z prevodu hnuteľných vecí umiestnených na území SR, z prevodu majetkových práv registrovaných na území SR, z prevodu cenných papierov emitovaných daňovníkmi so sídlom na území SR okrem príjmov z prevodu štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok.

Ak ide o rezidenta zmluvného štátu, zdaňovanie predmetných príjmov sa riadi zákonom o dani z príjmov a tiež ustanoveniami článku „Zisky zo scudzenia majetku“ uvedenými v príslušnej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia.
V prípade, že uvedené príjmy podliehajú zdaneniu v SR tak v zmysle zákona o dani z príjmov, ako aj podľa príslušnej zmluvy (v prípade zmluvného štátu), nerezident SR ich po skončení zdaňovacieho obdobia uvedie v daňovom priznaní podanom v SR. U daňovníkov, ktorí nie sú daňovými rezidentmi členských štátov Európskej únie, je slovenský platiteľ príjmu povinný z vyplácaného príjmu zraziť preddavok na zabezpečenie dane.

FAQ

Otázka č. 1 – Príjem rezidenta Rakúska z predaja cenného papiera emitovaného v SR
Daňovému rezidentovi Rakúskej republiky v roku 2019 plynul príjem z predaja cenného papiera zo zdrojov na Slovensku. Je tento príjem zdaniteľný na území SR? Vzniká rezidentovi Rakúska z titulu uvedeného predaja povinnosť podať na území SR daňové priznanie?
Odpoveď
Podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 5 zákona o dani z príjmov  príjmami zo zdrojov na území SR plynúcimi daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou sú aj príjmy z prevodu cenných papierov emitovaných daňovníkmi so sídlom na území SR.
Podľa článku 13 („Zisky zo scudzenia majetku“) ods. 4 Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku, ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov pod č. 48/1979, zisky zo scudzenia (predaja) majetku, ktorý nie je uvedený v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku, sa môžu zdaniť len v zmluvnom štáte, v ktorom má scudziteľ bydlisko alebo sídlo (Rakúska republika).
V zmysle zmluvy nejde v uvedenom prípade o príjmy zdaniteľné v SR (v štáte zdroja), ale len v Rakúskej republike (v štáte rezidencie). Platiteľ príjmu (rezident SR) ich vypláca v plnej výške bez povinnosti zraziť resp. zabezpečiť daň. Podmienkou uplatnenia predmetnej zmluvy je preukázanie rezidencie príjemcu (rezidenta Rakúskej republiky) do termínu výplaty tohto príjmu.

Otázka č. 2 Príjem českého podniku z predaja hnuteľného majetku stálej prevádzkarne v SR
Český podnik – podniká na území SR prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorej súčasťou sú aj nákladné autá. Keďže tieto nákladné autá prestal využívať pri svojej podnikateľskej činnosti, rozhodol sa ich predať. Je príjem českého podniku z titulu uvedeného predaja zdaniteľný v SR ?
Odpoveď
Podľa § 16 ods.1 písm. e) bod 5 zákona o dani z príjmov príjmom zo zdrojov na území SR daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou je aj príjem z prevodu hnuteľného majetku.
Podľa článku 13 ods. 2 zmluvy o ZDZ v nadväznosti na odsek 4 tohto článku príjem z predaja hnuteľného majetku je zdaniteľný v štáte zdroja len v prípade, ak tvorí súčasť prevádzkového majetku stálej prevádzkarne podniku so sídlom v jednom zmluvnom štáte (ČR) umiestnenej v druhom štáte (SR).
Príjem z prevodu tohto hnuteľného majetku bude zdaniteľným príjmom daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 5, ktorý bude súčasťou základu dane stálej prevádzkarne podľa ustanovení zákona o dani z príjmov.

Otázka č. 3  Príjem českej leteckej spoločnosti z predaja lietadiel slovenskej spoločnosti prevádzkovaných v medzinárodnej doprave
Česká  letecká spoločnosť prevádzkovala leteckú linku medzi Berlínom a Bratislavou. Rozhodla sa, že túto linku zruší z dôvodov jej nerentabilnosti. Lietadlá predala slovenskej spoločnosti, ktorá sa rozhodla, že bude sama prevádzkovať túto linku. Je predmetný príjem zdaniteľný na území SR?
Odpoveď
Podľa článku 13 ods.3 zmluvy o ZDZ príjem z predaja majetku, ktorý je časťou prevádzkového majetku podniku a pozostáva z lodí, člnov, lietadiel, železničných alebo cestných vozidiel prevádzkovaných týmto podnikom v medzinárodnej doprave alebo hnuteľného majetku, ktorý slúži prevádzke týchto lodí, člnov, lietadiel, železničných alebo cestných vozidiel, podliehajú zdaneniu len v tom zmluvnom štáte, v ktorom je miesto skutočného (hlavného) vedenia podniku.
V prípade predaja vymenovaného majetku je tento vždy zdaňovaný len ako súčasť základu dane podniku, ktorý tento majetok mal zahrnutý v prevádzkovom majetku a ktorý využíval v rámci medzinárodnej dopravy.
Príjem z predaja tohto lietadla je príjmom, ktorý česká spoločnosť zahrnie do svojho základu dane na území ČR a na území SR tento príjem nie je zdaniteľný.