Výhry a ceny (§ 16 ods. 1 písm. e) bod 7. zákona o dani z príjmov)

Podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 7. zákona o dani z príjmov ide o výhry v lotériách a iných podobných hrách, výhry z reklamných súťaží a zo žrebovania, ceny z verejných súťaží a zo športových súťaží, ktoré plynuli nerezidentovi SR z úhrad od rezidenta SR a od stálej prevádzkarne nerezidenta SR. Zdanenie týchto príjmov na našom území závisí v prípade zmluvných štátov od znenia článku „ostatné príjmy“ v príslušnej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia. Vo väčšine zmlúv je právo zdaniť takýto príjem udelené štátu, v ktorom je príjemca daňovým rezidentom. V prípade, že poberateľom takého príjmu je rezident nezmluvného štátu, zdanenie tohto príjmu na území SR bude podliehať výlučne ustanoveniam zákona o dani z príjmov.
Ak je nerezident SR v zmysle slovenskej legislatívy a súčasne aj zmluvy povinný predmetnú výhru alebo cenu zdaniť v SR, svoju daňovú povinnosť v SR si v prípade zdaniteľných nepeňažných výhier a cien vysporiada podaním daňového priznania, a v prípade zdaniteľných peňažných výhier a cien vyberie daň zrážkou platiteľ takejto výhry alebo ceny. U daňovníkov, ktorí nie sú daňovými rezidentmi členských štátov Európskej únie a ktorí v SR podávajú daňové priznanie, v ktorom zahrnú predmetné príjmy, je slovenský platiteľ príjmu povinný z vyplateného príjmu zraziť preddavok na zabezpečenie dane.
Podľa § 9 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov od dane sú oslobodené výhry v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia vydaného podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a obdobné výhry zo zahraničia.
Iné prijaté výhry a ceny sú v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov v SR oslobodené od dane v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 Rezident ČR získa v SR nepeňažnú výhru 
Rezident ČR vyhral na území SR vo verejnej súťaži nepeňažnú výhru – kávovar v hodnote 200 eur. V ktorom štáte je povinný zdaniť tento príjem?
Odpoveď
Ak daňový rezident Českej republiky vyhrá na Slovensku vo verejnej súťaži  kávovar v hodnote 200 eur, právo na zdanenie tejto výhry má v zmysle zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR a v zmysle § 16 ods. 1 písm. e) 7. bod zákona o dani z príjmov aj Slovenská republika. V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov sú však prijaté ceny z verejnej súťaže oslobodené v hodnote neprevyšujúcej 350 eur, t.z., že napriek tomu, že SR má právo na zdanie tohto príjmu, predmetná cena sa tu nezdaní (je oslobodená od dane). Svoju celosvetovú daňovú povinnosť si rezident ČR vysporiada v ČR podľa českej daňovej legislatívy.
 
Otázka č. 2 – Rezident ČR získa v SR peňažnú výhru 
Rezident ČR vyhrá na území SR peňažnú cenu vo výške 500 eur v športovej súťaži. Ako a v ktorom štáte zdaní tento príjem?
Odpoveď
Ak daňový rezident Českej republiky vyhrá na Slovensku peňažnú cenu vo výške 500 eur v športovej súťaži, právo na zdanenie tejto ceny má v zmysle zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR a v zmysle § 16 ods. 1 písm. e) 7. bod zákona o dani z príjmov aj Slovenská republika. Podľa § 8 ods. 10 zákona o dani z príjmov sa z príjmov podľa odseku 1 písm. j) okrem nepeňažnej ceny (t.j. z peňažnej ceny) daň vyberá zrážkou v súlade s ustanovením § 43 ods. 3 písm. d) zákona o dani z príjmov. To znamená, že platiteľ príjmu (usporiadateľ súťaže) zrazí v SR daň z tejto ceny vo výške 19 %. Príjem znížený o zrážkovú daň vyplatí platiteľ príjmu rezidentovi ČR. Rezident ČR tak môže svoju daňovú povinnosť z tohto príjmu považovať na území SR za riadne vysporiadanú. Svoju celosvetovú daňovú povinnosť si rezident ČR vysporiada v ČR podľa českej daňovej legislatívy.