Úvod > Daň z príjmov - Medzinárodné zdaňovanie > Zdaňovanie príjmov nerezidentov SR plynúcich zo zdrojov na území SR > Zdaňovanie príjmov vymedzených v § 16 > Odmeny členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov PO za výkon funkcie (§ 16 ods. 1 písm. e) bod 6. zákona o dani z príjmov )

Odmeny členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov PO za výkon funkcie (§ 16 ods. 1 písm. e) bod 6. zákona o dani z príjmov )

Ak nerezident SR poberá odmeny ako člen štatutárneho alebo iného orgánu právnickej osoby majúcej sídlo na území SR, tieto príjmy podliehajú zdaneniu na našom území v súlade s § 16 ods. 1 písm. e) bod 6. zákona o dani z príjmov ako aj článkom „Tantiémy“ v príslušnej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia (ak ide o rezidenta zmluvného štátu). Tieto príjmy si nerezident SR vysporiada po skončení zdaňovacieho obdobia v podanom daňovom priznaní na území SR, alebo v prípade, že nemá iný druh príjmu, písomne požiada zamestnávateľa  (nakoľko podľa zákona o dani z príjmov ide o závislú činnosť) o vykonanie ročného zúčtovania, a to do 15. februára príslušného roka.

 
FAQ
 
Otázka – Príjmy rezidenta ČR v podobe odmien pre člena predstavenstva (dozornej rady)
Rezidentovi Českej republiky akciová spoločnosť so sídlom v SR štvrťročne vypláca odmeny pre člena predstavenstva (dozornej rady). Akou formou sa zdaňuje takýto príjem? Ide o príjem zo závislej činnosti alebo o príjem, z ktorého sa daň vyberá zrážkou?
Odpoveď
V súlade s § 16 ods. 1 písm. e) bod 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a článku 15 („Tantiémy“) Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR (238/2003 Z. z.) sú odmeny člena štatutárnych orgánov (tantiémy), ktorý je daňovým rezidentom Českej republiky, zdaniteľné v Slovenskej republike.
Predmetný príjem spadá do rámca príjmov zo závislej činnosti v zmysle v § 5 ods. 1 zákona o dani z príjmov, ktoré sú na území SR zdaňované preddavkovým spôsobom prostredníctvom platiteľa príjmu (slovenského zamestnávateľa) v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o dani z príjmov a po skončení zdaňovacieho obdobia vysporiadané buď ročným zúčtovaním (ak sú splnené podmienky) alebo prostredníctvom daňového priznania, ktoré podá predmetný český daňovník.