Úvod > Daň z príjmov - Medzinárodné zdaňovanie > Zdaňovanie príjmov nerezidentov SR plynúcich zo zdrojov na území SR > Zdaňovanie príjmov vymedzených v § 16 > Príjmy z činnosti umelca, športovca alebo artistu vystupujúceho na území SR (§ 16 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov)

Príjmy z činnosti umelca, športovca alebo artistu vystupujúceho na území SR (§ 16 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov)

Ide o príjmy podľa § 16 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov, ktoré nerezident SR dosahuje ako umelec, športovec alebo artista na našom území, alebo ide o príjem spoluúčinkujúcej osoby, alebo o príjem z ďalšej podobnej činnosti, ktorú nerezident SR osobne vykonáva alebo zhodnocuje na území SR. Nie je podstatné, či mu tieto príjmy plynú priamo alebo cez sprostredkujúcu osobu. Uvedené príjmy podliehajú na našom území zdaneniu daňou vyberanou zrážkou v súlade so zákonom o dani z príjmov a v súlade s príslušnou zmluvou (v prípade jej existencie). Zrážková daň sa v prípade daňovníkov zmluvných štátov vyberie vo výške 19 % a v prípade daňovníkov nezmluvných štátov vo výške 35 %. Túto daň nerezidentovi SR z odmeny zrazí platiteľ príjmu (platiteľ dane). V zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia uvedená problematika spadá do rámca článku „Umelci a športovci“. 


Ak na území SR nerezident SR dosahuje uvedené druhy príjmov a z týchto príjmov mu bola vybraná daň zrážkou, môže sa rozhodnúť, či bude považovať tieto príjmy za vysporiadané (nakoľko z nich daň už bola zrazená), alebo či zrazenú daň bude v zmysle zákona o dani z príjmov považovať za preddavok na daň. Ak sa rozhodne zrazenú daň považovať za preddavok, v tom prípade si na území SR môže podať daňové priznanie.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Vystúpenie českého umelca v SR
Slovenská spoločnosť si v marci 2018 objednala vystúpenie českého umelca, ktorý vystúpil na firemnom večierku tejto spoločnosti na Slovensku. Má sa z príjmu (honoráru) vyplatenému tomuto umelcovi zraziť na Slovensku zrážková daň? 
Odpoveď       
Príjmami zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou sú podľa § 16 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov príjmy z činnosti umelca, športovca, artistu alebo spoluúčinkujúcich osôb a z ďalšej podobnej činnosti osobne vykonávanej alebo zhodnocovanej na území Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či príjmy plynú týmto osobám priamo alebo cez sprostredkujúcu osobu.
Uvedené príjmy podliehajú na území Slovenskej republiky zdaneniu daňou vyberanou zrážkou v súlade s § 43 ods. 2 zákona o dani z príjmov. V zmysle § 43 ods. 4 zákona o dani z príjmov základom dane pre daň vyberanú zrážkou pri príjmoch uvedených v odsekoch 2 a 3 je iba príjem.
Podľa článku 16 ods. 1 zmluvy č. 238/2003 Z. z. medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku  príjmy, ktoré poberá rezident Českej republiky ako na verejnosti vystupujúci umelec, a to ako divadelný, filmový, rozhlasový alebo televízny umelec alebo ako hudobník, alebo ako športovec, z takýchto osobne vykonávaných činností v Slovenskej republike sa môžu bez ohľadu na ustanovenia článkov 7 a 14 zdaniť v Slovenskej republike. 
Z uvedeného vyplýva, že ak v danom prípade ide o príjmy českého umelca (rezidenta Českej republiky) z osobne vykonávaných činností v Slovenskej republike, tieto na území Slovenskej republiky platiteľ dane zdaní zrážkovou daňou vo výške 19 %.
Príjmy umelcov, ktoré sa vysporadúvajú zrážkovou daňou, sa môžu v zmysle § 43 ods. 6 zákona o dani z príjmov považovať za preddavok na daň. Ak sa daňovník (umelec) rozhodne, že bude daň vyberanú zrážkou považovať za preddavok na daň, môže tento preddavok odpočítať od dane v daňovom priznaní (§ 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov).
 
Otázka č. 2 – Taliansky rezident dosiahol príjmy zo športovej činnosti v SR
Taliansky športovec (rezident Talianska) odohral v SR športový zápas (futbal). V ktorom štáte má zdaniť svoje príjmy? Uplatňuje sa na jeho príjmy zrážková daň v SR?
Odpoveď
Podľa § 16 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov je príjmom daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou plynúcim zo zdrojov na území Slovenskej republiky aj príjem z činnosti umelca, športovca, artistu alebo spoluúčinkujúcich osôb a z ďalšej podobnej činnosti osobne vykonávanej alebo zhodnocovanej na území Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či príjmy plynú týmto osobám priamo alebo cez sprostredkujúcu osobu.
V súlade s ustanoveniami príslušnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Talianskom, príjmy, ktoré poberá rezident Talianska ako na verejnosti vystupujúci umelec, a to ako divadelný, filmový, rozhlasový alebo televízny umelec alebo ako hudobník, alebo ako športovec, z takýchto osobne vykonávaných činnosti v Slovenskej republike sa môžu zdaniť v Slovenskej republike (článok 17 ods. 1 zmluvy s Talianskom uverejnenej v Zbierke zákonov pod č. 17/1985).
Z uvedeného vyplýva, že príjem športovcov za športový výkon na území Slovenskej republiky je zdaniteľným príjmom [§ 2 písm. h) zákona o dani z príjmov] na tomto území tak podľa zákona o dani z príjmov ako aj podľa príslušnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.
Daň z predmetných príjmov sa podľa § 43 ods. 2 zákona o dani z príjmov vyberá zrážkou. V súlade s § 43 ods. 4 zákona o dani z príjmov je základom dane pre daň vyberanú zrážkou z uvedených príjmov iba príjem.
Podľa § 43 ods. 6 písm. a) zákona o dani z príjmov sa daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorému plynú príjmy podľa § 16 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov môže rozhodnúť, či bude považovať svoju daňovú povinnosť za splnenú vybraním dane zrážkou, alebo sa rozhodne daň vybranú zrážkou odpočítať od dane ako preddavok v podanom daňovom priznaní typu B.
Vo všeobecnosti podľa § 43 ods. 10 zákona o dani z príjmov je zrážku dane povinný vykonať platiteľ dane pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Platiteľ dane je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane v lehote vymedzenej v ustanovení § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 3 Príjmy rezidenta USA z umeleckého výkonu na území SR
Slovenská príspevková organizácia uzavrela zmluvu s umelcom z USA na vykonanie umeleckého výkonu na území SR. Má slovenský platiteľ príjmu povinnosť z vyplateného honoráru tomuto umelcovi zraziť zrážkovú daň a v akej výške?
Odpoveď
V odpovedi vychádzame z predpokladu, že  rezident SR (slovenská príspevková organizácia) vypláca príjem rezidentovi USA za jeho umelecký výkon na území SR, ktorý predstavuje príjem daňového nerezidenta zo zdrojov v SR v zmysle § 16 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov.
Podľa článku 18 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovým únikom v odbore daní z príjmov a z majetku (uverejnená v Z. z. pod číslom 74/1994 Z. z.) príjmy, ktoré poberá rezident USA ako na verejnosti vystupujúci umelec, napríklad ako divadelný, filmový, rozhlasový alebo televízny umelec alebo hudobník alebo ako športovec, zo svojich osobne vykonávaných činností v Slovenskej republike, môžu byť bez ohľadu na ustanovenia článkov 14 - Nezávislé povolania, a 15 - Závislé povolania, zdanené v Slovenskej republike okrem prípadov, keď suma hrubých príjmov plynúcich tomuto umelcovi alebo športovcovi vrátane výdavkov, ktoré mu boli hradené priamo alebo boli hradené v jeho mene z takýchto činností, nepresiahne dvadsaťtisíc dolárov Spojených štátov (20 000 USD) alebo ekvivalentnú sumu v slovenských korunách  za príslušný daňový rok. Takáto daň sa môže zraziť z celej sumy všetkých hrubých príjmov plynúcich takému umelcovi alebo športovcovi v ktoromkoľvek období v priebehu príslušného daňového roku za predpokladu, že umelec alebo športovec má právo na refundáciu takýchto daní, ak nevznikne daňová povinnosť v príslušnom daňovom roku podľa ustanovení tejto zmluvy.
Z uvedeného vyplýva, že ak rezident SR vypláca príjem umelcovi,  ktorý je rezidentom USA za činnosť, ktorú vykonáva na území SR a hrubé príjmy tohto amerického rezidenta v kalendárnom roku nepresiahnu sumu 20 000 USD, tento príjem je na Slovensku oslobodený od dane a platiteľ príjmu (dane) – t.j. rezident SR ho vyplatí bez zrazenia dane.
Nakoľko slovenský platiteľ dane nemôže  v priebehu zdaňovacieho obdobia vedieť, či hrubé príjmy amerického umelca za výkon činnosti na území SR presiahnu sumu 20 000 USD a tiež vzhľadom na zodpovednosť platiteľa dane za správne zrazenie a odvedenie dane podľa § 43 ods. 12 zákona o dani z príjmov, odporúčame platiteľovi dane zraziť daň aj v prípade, ak vypláca príjem nižší ako suma stanovená v ods. 1. Ak predmetný príjem umelca nedosiahne za príslušné zdaňovacie obdobie stanovenú sumu touto zmluvou, je možné požiadať správcu dane o vrátenie takto zrazenej dane.
Na doplnenie uvádzame, že článok 18 ods. 3 zmluvy hovorí, že príjmy plynúce rezidentovi USA ako umelcovi alebo športovcovi budú bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1 a 2 oslobodené od zdanenia Slovenskou republikou, ak návšteva Slovenskej republiky je z prevažnej časti hradená z verejných fondov USA  (čiže z verejných fondov v štáte rezidencie umelca) alebo jeho nižšieho správneho útvaru alebo miestneho orgánu alebo sa vykonala podľa osobitnej dohody medzi vládami USA a Slovenskou republikou.
 
Otázka č. 4 Príjmy rezidenta ČR za realizáciu divadelného predstavenia
Rezident SR si objednal  u dodávateľa z ČR službu - realizáciu divadelného predstavenia. Dodávateľ z ČR fakturoval autorské honoráre hercov ako aj služby súvisiace so zabezpečením predstavenia. Má slovenský platiteľ príjmu (objednávateľ) pri úhrade faktúry zraziť zrážkovú daň z celej fakturovanej sumy alebo zrážkovej dani podliehajú len autorské príjmy hercov?
Odpoveď
V odpovedi vychádzame z predpokladu, že českému umelcovi (daňovému rezidentovi ČR) bude plynúť príjem za umelecké vystúpenie v SR od daňového rezidenta SR prostredníctvom dodávateľa z ČR.
Príjmami zo zdrojov na území SR daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou sú podľa § 16 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov príjmy z činnosti umelca, športovca, artistu alebo spoluúčinkujúcich osôb a z ďalšej podobnej činnosti osobne vykonávanej alebo zhodnocovanej na území SR bez ohľadu na to, či príjmy plynú týmto osobám priamo alebo cez sprostredkujúcu osobu.
Podľa článku 16 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku a vnútroštátnych daňových predpisov týchto štátov (uverejnená pod č. 238/2003 Z. z., ďalej len zmluva) príjmy, ktoré poberá rezident ČR ako na verejnosti vystupujúci umelec, a to ako divadelný, filmový, rozhlasový alebo televízny umelec alebo ako hudobník, alebo ako športovec, z takýchto osobne vykonávaných činností v SR sa môžu bez ohľadu na ustanovenia článkov 7 a 14 zdaniť v SR.
Podľa článku 16 ods. 2 zmluvy ak príjmy z činností osobne vykonávaných umelcom alebo športovcom neplynú tomuto umelcovi alebo športovcovi priamo jemu samému, ale inej osobe, tieto príjmy sa môžu zdaniť bez ohľadu na ustanovenia článkov 7 a 14 v tom zmluvnom štáte, v ktorom umelec alebo športovec vykonáva svoju činnosť (t. j. v SR).
Z uvedeného vyplýva, že ak v predloženom podaní ide o príjmy českého umelca (rezidenta ČR) z osobne vykonávaných činností v SR, tieto na území SR platiteľ dane (rezident SR) zdaní daňou vyberanou zrážkou v súlade s § 43 ods. 2 zákona o dani z príjmov vo výške 19 %. Podľa § 43 ods. 4 zákona o dani z príjmov základom dane pre daň vyberanú zrážkou pri príjmoch uvedených v odsekoch 2 a 3 je iba príjem (prislúchajúci umelcovi). Povinnosti platiteľa dane sú vymedzené v § 43 ods. 10 a 11 zákona o dani z príjmov.
Príjmy umelcov, ktoré sa vysporadúvajú zrážkovou daňou, sa môžu v zmysle § 43 ods. 6 zákona o dani z príjmov považovať za preddavok na daň. Ak sa daňovník (umelec) rozhodne, že bude daň vyberanú zrážkou považovať za preddavok na daň, môže tento preddavok odpočítať od dane v daňovom priznaní, pričom, ak suma dane vyberanej zrážkou prevyšuje vypočítanú výšku dane daňovníka v daňovom priznaní, má nárok na vrátenie daňového preplatku (§ 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov).
Z uvedeného vyplýva, že je potrebné, aby zahraničný partner špecifikoval, aká časť fakturovanej sumy prislúcha českému umelcovi za jeho umelecký výkon na území SR.
Ak z príslušného zmluvného vzťahu nie je platiteľovi dane (príjmu) zrejmé, aká časť príjmu plynie rezidentovi ČR za osobný výkon umeleckej činnosti na území SR a aká časť príjmu plynie sprostredkujúcej osobe, s ohľadom na uplatňovanú zodpovednosť platiteľa dane (§ 43 ods. 12) tento zrazí daň v súlade s príslušnými ustanoveniami § 43 zákona o dani z príjmov vo výške 19 %. Po objasnení relevantných skutočností (napr. preukázanie rezidencie osôb, preukázanie skutočnej výšky príjmu plynúceho umelcom, alebo sprostredkujúcej osobe) môže n erezidentná sprostredkujúca osoba požiadať o vrátenie sumy zrazenej dane, resp. rozdielu medzi daňou zrazenou podľa zákona o dani z príjmov a daňou, ktorá mohla byť zrazená podľa zmluvy v súlade s usmernením Ministerstva financií SR na uplatňovanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia č. 5005/2000-7 uverejnenom vo Finančnom spravodajcovi č. 8/2000.
Príjmy plynúce sprostredkujúcim právnickým osobám zastupujúcim umelcov a športovcov sú na území SR zdaniteľné len v prípade, ak tieto osoby vykonávajú svoju činnosť na území SR prostredníctvom stálej prevádzkarne na tomto území (článok 7 ods. 1 zmluvy).
Pre úplnosť uvádzame, že od 1.1.2016 sú všetky príjmy, ktoré spadajú pod ustanovenia autorského zákona (autori, umelci) zdaňované daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov, pričom však autor/umelec sa môže dopredu písomne dohodnúť (môže byť aj jednoduchá klauzula priamo v zmluve), že sa mu daň zrážať nebude, čo znamená, že bude podávať daňové priznanie, kde potom zaradí takto dosahované príjmy medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) alebo § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov. Táto úprava sa týka príjmov dosahovaných na území SR daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou ako aj daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 

Otázka č. 5  Nepeňažný príjem zahraničného umelca vo forme poskytnutej dopravy, ubytovania
Slovenská spoločnosť vypláca príjem hudobnému umelcovi zo štátu Bosna a Hercegovina. Podlieha tento príjem v SR zrážkovej dani? Je potrebné zraziť aj zrážkovú daň z produkčných nákladov (náklady, ktoré sa umelcovi preplácajú, ako doprava, ubytovanie a pod.)?
Odpoveď
V zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku (účinná od 15.10.2001) príjmy, ktoré poberajú divadelní, filmoví, rozhlasoví alebo televízni umelci, hudobníci, športovci a iní umelci zo svojej osobnej činnosti ako takí, môžu sa zdaniť bez ohľadu na ustanovenia článkov 14 a 15 tejto Zmluvy v zmluvnom štáte, v ktorom sa tieto činnosti vykonávajú (v SR).
Z uvedeného znenia vyplýva, že právo na zdanenie príjmov umelcov vystupujúcich v SR má SR v zmysle slovenskej daňovej legislatívy.
V zmysle ustanovenia § 2 písm. c) zákona o dani z príjmov príjmom sa rozumie peňažné a nepeňažné plnenie. Podľa § 2 písm. g) zákona o dani z príjmov predmetom dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenta) je príjem plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§16).
Príjmami zo zdrojov na území SR daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou sú podľa § 16 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov príjmy z činnosti umelca, športovca, artistu alebo spoluúčinkujúcich osôb a z ďalšej podobnej činnosti osobne vykonávanej alebo zhodnocovanej na území SR bez ohľadu na to, či príjmy plynú týmto osobám priamo alebo cez sprostredkujúcu osobu.
Ak sa usporiadateľ podujatia zmluvne dohodol s nerezidentným umelcom, ktorý na území SR podal umelecký výkon, na zabezpečení a poskytnutí ubytovania, stravy a iných plnení v prospech tohto umelca, ich hodnota je súčasťou honoráru umelca, tzn., je jeho zdaniteľným príjmom v zmysle § 16 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov.
Takýto príjem je podľa § 43 ods. 2 zákona o dani z príjmov zdaňovaný daňou vyberanou zrážkou a to bez ohľadu na skutočnosť, či plynie umelcovi priamo alebo prostredníctvom tretej osoby (napr. sprostredkujúca agentúra, agent a pod.), ak sa nepostupuje podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov a nadväzne podľa ods. 14 tohto ustanovenia.
Podľa § 43 ods. 10 zákona o dani  z príjmov povinnosť vyberať daň zrážkou má slovenský platiteľ dane pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka (bez ohľadu na moment vykonávania činnosti daňovníka).
Podľa § 43 ods. 4 zákona o dani z príjmov základom dane pre daň vyberanú zrážkou pri príjmoch uvedených v ods. 2 a 3 je iba príjem (hrubý príjem). Platiteľ dane je povinný zraziť  daň z celého príjmu (peňažného aj nepeňažného), na ktorom sa s umelcom zmluvne dohodol a ktorý mu vypláca v súlade s § 43 zákona o dani z príjmov. Platiteľ dane tak umelcovi reálne vyplatí len príjem znížený o zrazenú daň, ktorú je povinný odviesť správcovi dane v súlade s § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov.
Príjmy umelcov, ktoré sa vysporadúvajú zrážkovou daňou, sa môžu v zmysle § 43 ods. 6 zákona o dani z príjmov považovať za preddavok na daň. Ak sa daňovník (umelec) rozhodne, že bude daň vyberanú zrážkou považovať za preddavok na daň, môže tento preddavok odpočítať od dane v daňovom priznaní (§ 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov).
Od 1.1.2016 sú všetky príjmy, ktoré spadajú pod ustanovenia autorského zákona (autori, umelci) zdaňované daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov, pričom však autor/umelec sa môže dopredu písomne dohodnúť (môže byť aj jednoduchá klauzula priamo v zmluve), že sa mu daň zrážať nebude, čo znamená, že bude podávať daňové priznanie, kde potom zaradí takto dosahované príjmy medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) alebo § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov.

 

Otázka č. 6 – "čistý" príjem zahraničného umelca dohodnutý v zmluve
Agentúra zabezpečujúca umelecké predstavenia na Slovensku má v zmluve o zabezpečení vystúpenia so zahraničným umelcom (rezident Poľska) dohodnutú odmenu „v čistom“ vo výške 5000 eur, ktorú umelec požaduje vyplatiť. V zmysle § 16 ods. 1 písm. d) v spojitosti s § 43 ods. 2 zákona o dani z príjmov má platiteľ povinnosť zraziť a odviesť daň z vyplateného/poukázaného príjmu. Z akej sumy slovenská agentúra vyberie daň zrážkou?

Odpoveď
V zmysle § 43 ods. 4 zákona o dani z príjmov základom dane pre daň vyberanú zrážkou z príjmu plynúcemu zahraničnému umelcovi je len príjem.
V prípade, ak sa agentúra dohodne s umelcom na vyplatení honoráru „v čistom“, je potrebné pre účely výpočtu zrážkovej dane navýšiť sumu vyplateného príjmu o sumu dane vyberanej zrážkou.
Výpočet:  

  • 5000 eur  = čistý príjem (81 %)
  • 5000 / 81 x 100 = 6 172,84 eur = hrubý príjem
  • 6172,64 x 0,19 = 1 172,80 = daň 19 %