§ 13b ods. 4 - oslobodenie príjmov z predaja výrobkov

Otázka

Podľa § 13b ods. 4 zákona o dani z príjmov účinného od 01.01.2018 sa uplatní oslobodenie z príjmov z predaja výrobkov vo výške 50 % z tej časti príjmov (výnosov) z predaja výrobkov, ktorá pripadá na predajnú cenu výrobku po znížení o skutočné priame náklady a skutočné nepriame náklady spojené s funkciami výroby, správy a odbytu vrátane k nim prislúchajúcich režijných nákladov a ziskových marží, ktoré by dodávateľ uplatnil vo vzťahu k nezávislým osobám z hľadiska vykonávaných funkcií a trhových podmienok. Na účely tohto ustanovenia sa funkciami odbytu okrem činností predaja rozumejú aj činnosti spojené s propagáciou, sprostredkovaním predaja a marketingom predávaných výrobkov a súčasťou ziskovej marže spojenej s funkciou odbytu je aj zisková marža spojená s obchodným menom daňovníka, ochrannou známkou alebo inými nehmotnými aktívami spojenými s týmito funkciami odbytu.

Z dôvodovej správy k novele zákona o dani z príjmov vyplýva, že oslobodenie je možné aplikovať len na tú časť príjmov (výnosov), ktorá sa vypočíta ako súčin počtu predaných výrobkov a predajnej ceny výrobku po znížení o skutočné priame a nepriame náklady, a tiež po znížení o výrobnú, správnu a odbytovú réžiu a o cenovú prirážku uplatnenú tým istým dodávateľom vo vzťahu k nezávislým osobám z hľadiska vykonávaných funkcií a trhových podmienok. Len na takúto zostatkovú časť príjmov (výnosov) z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa využíva patent alebo úžitkový vzor, je následne možné aplikovať oslobodenie vo výške 50 % podľa § 13b ods. 4 zákona o dani z príjmov.

Otázky:
1. Predajnou cenou je potrebné rozumieť cenu, za ktorú predáva výrobok daňovník, ktorý aktivoval náklady na vývoj do majetku alebo sa ňou rozumie konečná predajná cena uplatňovanú voči konečnému spotrebiteľovi v rámci napr. maloobchodného predaja?
2. Vychádzajúc zo všeobecného kalkulačného vzorca, akým spôsobom sa vypočíta 50 %-tná výška oslobodenia, keď podľa §13b zákona o dani z príjmov od predajnej ceny je potrebné odpočítať priame a nepriame náklady, všetky réžie (výrobnú, odbytovú a správnu) a k nim prislúchajúcu ziskovú prirážku?

Odpoveď

Všeobecný kalkulačný vzorec
Priamy (jednotkový) materiál
Priame (jednotkové) mzdy
Ostatné priame náklady – variabilné

Ostatné priame náklady – fixné
____________________________
Priame náklady spolu
Výrobná réžia – variabilná
Výrobná réžia - fixná
____________________________
Náklady výroby
Správna réžia
____________________________
Náklady výkonu
Priame jednotkové odbytové náklady
Odbytová réžia – variabilná
Odbytová réžia – fixná
_____________________________
Úplné vlastné náklady výkonu

Následne si podnik stanoví plánovaný zisk (ziskovú prirážku), ktorý je pre rôzne podniky rôzny a závisí do určitej miery od postavenia spoločnosti na trhu. Pri pripočítaní zisku získava podnik predajnú cenu.

Moderné podniky berú pri hodnotení výrobkov na základe kalkulácií do úvahy skutočnosť, že predajná cena výrobku má uhradiť všetky náklady a až následne sa dá kvantifikovať dosiahnutý zisk. Preto od ceny odpočítajú náklady, ale dôležité je dodržať logický sled úhrad, pretože cena výrobku má najskôr uhradiť náklady vzniknuté priamo na výrobu výrobku (priame náklady, priame mzdy a ostatné priame náklady) a až následne prispieť k úhrade režijných nákladov.

Postup úhrady je teda nasledovný:
Predajná cena
- priame náklady výrobku
__________________________
Príspevkový zisk k úhrade
- výrobná réžia
- správna réžia
- odbytová réžia
__________________________
Zisk

K otázke č. 1
Podľa § 13b ods. 4 zákona o dani z príjmov sa oslobodenie vo výške 50 % uplatňuje na príjmy (výnosy) z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa úplne alebo čiastočne využil vynález chránený patentom alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom, ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného daňovníkom, pričom oslobodenie sa uplatní len na časť príjmov (výnosov) pripadajúcich na predajnú cenu výrobku po úpravách uvedených v ods. 4.

Pod pojmom predajná cena výrobku na účely uplatnenia oslobodenia podľa § 13b zákona o dani z príjmov je potrebné rozumieť cenu, za ktorú výrobok predáva daňovník uplatňujúci oslobodenie, ktorý zároveň predmetné nehmotné aktívum (patent, úžitkový vzor) vyvinul, registroval podľa príslušných právnych predpisov a odpisy z tohto aktíva zahrnuje do daňových výdavkov. Oslobodenie od dane z príjmov právnickej osoby je možné uplatňovať len na príjmy (výnosy) skutočne dosiahnuté daňovníkom. Pod predajnou cenou výrobku preto nemožno rozumieť konečnú cenu, za ktorú sa výrobok predáva na ďalšom stupni dodávateľsko-odberateľského reťazca konečnému spotrebiteľovi. Prichádzalo by tak k uplatňovaniu oslobodenia vo výške, ktorá sa vzťahuje k výnosom dosiahnutým iným daňovníkom – konečným predajcom. Okrem toho, v ustanovení § 13b zákona o dani z príjmov sa používa pojem „výrobok“ a nie pojem „tovar“, ktorý sa v iných ustanoveniach zákona o dani z príjmov používa práve v súvislosti s predajom realizovaným konečnému
spotrebiteľovi.

K otázke č. 2
Zo znenia § 13b ods. 4 zákona o dani z príjmov vyplýva, že oslobodenie vo výške 50 % nemožno uplatniť na plnú výšku dosiahnutých príjmov (výnosov) z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa úplne alebo čiastočne využil registrovaný patent alebo úžitkový vzor, ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného samotným daňovníkom. Zámerom § 13b zákona o dani z príjmov, v súlade s odporúčaniami OECD, konkrétne Akcie 5 BEPS, je poskytnúť oslobodenie len na tú časť príjmu, ktorá je jednou zo zložiek predajnej ceny. Oslobodenie sa poskytne na tú časť príjmu, ktorá mohla byť realizovaná práve z dôvodu prítomnosti funkcie registrovaného patentu alebo úžitkového vzoru pri výrobe výrobku, v dôsledku čoho je možné takýto výrobok realizovať na trhu za vyššiu cenu oproti podobným výrobkom bez prítomnosti patentu (úžitkového vzoru) pri ich výrobe. Časť príjmov (výnosov) z predaja výrobkov, na ktorú možno oslobodenie uplatniť, je preto potrebné zistiť postupným očisťovaním predajnej ceny o skutočné priame náklady a skutočné nepriame náklady spojené s funkciami výroby, správy a odbytu vrátane k nim prislúchajúcich režijných nákladov. Ak z predajnej ceny výrobku ostane po tomto očistení o úhradu skutočnej úrovne nákladov zisk, tento je potrebné na účely oslobodenia ďalej očistiť aj o úrovne ziskových prirážok spojených s funkciami výroby, správy a odbytu a prípadne aj s funkciami tzv. marketingových nehmotných aktív (obchodné meno, ochranná známka a pod.). Až zvyšok príjmu, ktorý po tomto očisťovaní predajnej ceny výrobku ostal, možno považovať za časť pripadajúcu na funkciu spojenú s prítomnosťou registrovaného výsledku výskumu a vývoja realizovaného daňovníkom formou patentu (úžitkového vzoru) a až na takýto zvyšok príjmu možno uplatniť oslobodenie vo výške podľa § 13b ods. 4 zákona o dani z príjmov. Ak predajná cena generovaná na trhu, na ktorom sa s výrobkom obchoduje, dosiahne len úroveň nákladov a štandardnej ziskovej prirážky pripadajúcej na funkcie výroby, správy a odbytu, nemožno oslobodenie uplatniť, nakoľko zisková prirážka spojená s funkciou patentu (úžitkového vzoru) ako výsledku vlastného výskumu a vývoja nebola dosiahnutá.

Na účely ustanovenia § 13b zákona o dani z príjmov je teda potrebné realizovaný príjem z predaja výrobku, pri ktorého výrobe sa úplne alebo čiastočne využil patent (úžitkový vzor) rozdeliť na časť, ktorá súvisí s funkciami výroby, správy a odbytu a ktorá by bola dosiahnutá aj bez prítomnosti patentu (úžitkového vzoru) pri výrobe výrobku a časť, ktorá bola na trhu realizovaná práve vďaka prítomnosti výsledku vlastného výskumu a vývoja, ktorým je patent alebo úžitkový vzor.