Odpočet na VaV - projekt v papierovej forme

Otázka

Obchodná spoločnosť si chce uplatniť odpočet výdavkov (nákladov) na projekty výskumu a vývoja podľa § 30c ZDP. Zákon vyžaduje, aby projekt výskumu a vývoja bol písomný dokument podpísaný oprávnenou osobou konať
za daňovníka. Musí daňovník pre účely daňovej kontroly uchovávať papierové originály dokumentov projektov výskumu a vývoja alebo môže mať tieto podpísané dokumenty uložené iba v elektronickej forme a v prípade daňovej kontroly ich z elektronického média vytlačiť a predložiť?

Odpoveď
Podľa § 30c ods. 7 ZDP projektom výskumu a vývoja, pri ktorého realizácii možno uplatniť odpočet podľa odsekov 1 a 2, sa rozumie písomný dokument, v ktorom daňovník vymedzí predmet výskumu a vývoja. Tento dokument
musí obsahovať najmä základné údaje o daňovníkovi, ktorými sú názov a sídlo spoločnosti, daňové identifikačné číslo, u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a miesto podnikania, dátum
začiatku a predpokladaného ukončenia realizácie projektu výskumu a vývoja, ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení, celkové predpokladané výdavky (náklady) na realizáciu
projektu a predpokladané výdavky (náklady) v jednotlivých rokoch realizácie projektu. Projekt výskumu a vývoja musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať za daňovníka, a to do lehoty na podanie daňového priznania,
v ktorom si daňovník pri realizácii projektu výskumu a vývoja uplatnil odpočet podľa odsekov 1 a 2. Pri daňovej kontrole je správca dane alebo finančné riaditeľstvo oprávnené vyzvať daňovníka na predloženie projektu
výskumu a vývoja. Lehota na predloženie projektu výskumu a vývoja daňovníkom správcovi dane alebo finančnému riaditeľstvu je osem dní odo dňa doručenia výzvy daňovníkovi.
Ide o určitý druh daňového zvýhodnenia, ktorý si daňovník môže uplatniť len v prípade, ak spĺňa podmienky ustanovené v § 30c ZDP. Podľa § 30c ods. 7 je projekt výskumu a vývoja písomný dokument, ktorý musí obsahovať
predpísané náležitosti a musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať za daňovníka. Na základe uvedených skutočností zastávame názor, že originál projektu výskumu a vývoja je potrebné uchovávať v písomnej (nie v elektronickej) podobe.

Stanovisko vydané 23.10.2020