Aplikácia § 13a a 13b ZDP v kontexte medzinárodného zdaňovania

Otázka

Ako sa uplatňuje § 13a a 13b ZDP pri príjmoch (výnosoch)  plynúcich z cezhraničných transakcií?

Odpoveď

Pri zdaňovaní príjmov definovaných v ustanovení §13a §13b zákona o dani z príjmov , ak plynú od nerezidentného daňovníka , resp. ak rezidentný daňovník vykonáva činnosť, z ktorej plynú predmetné príjmy v zahraničí, je potrebné uplatniť okrem príslušných ustanovení zákona o dani z príjmov tiež príslušné ustanovenia zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a zahraničných vnútroštátnych predpisov.
Štát, z ktorého predmetné príjmy plynú, resp. na území ktorého je vykonávaná činnosť súvisiaca  s predmetnými príjmami, môže mať právo predmetné príjmy zdaniť podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (napr. predmetné príjmy za poskytnutie práva na použitie alebo za právo na použitie podľa článku 112 „Licenčné poplatky“ , alebo predmetné príjmy funkčne spojené so stálou prevádzkarňou v zahraničí podľa článku 7 „Zisky podnikov“ , resp. v prípade nezmluvných štátov podľa príslušných pravidiel vnútroštátnych právnych predpisov.
S ohľadom na uvedený medzinárodný legislatívny rámec ustanovenia §13a a §13b zákona o dani z príjmov nemôžu od dane plne oslobodiť predmetné príjmy plynúce z cezhraničných transakcií , t.j. bez prípadného zdanenia v zahraničí.
Poznamenávame, že dvojitému zdaneniu je možné zamedziť iba vo vzťahu k príjmom, ktoré nie sú predmetom oslobodenia od dane podľa §13a a §13b (k týmto príjmom je na účely zamedzenia dvojitému zdaneniu potrebné vyčísliť príslušný podiel dane zaplatenej v zahraničí) a podľa pravidiel vymedzených v zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia a v ustanovené §45 zákona o dani z príjmov.