Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Odpočet výdavkov na výskum a vývoj > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Náklady na tvorbu sociálneho fondu a rezerva na nevyčerpané dovolenky a uplatnenie § 30c ZDP

Náklady na tvorbu sociálneho fondu a rezerva na nevyčerpané dovolenky a uplatnenie § 30c ZDP

Otázka

Môže si daňovník uplatniť § 30c ods. 1 písm. a) ZDP aj v prípade nákladov na tvorbu sociálneho fondu a rezervy na nevyčerpané dovolenky?

Odpoveď

Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj môže podľa § 30c ods. 1 a 5 ZDP využiť daňovník, ktorý realizuje projekt výskumu a vývoja, ak je právnickou osobou, alebo fyzickou osobou s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, ak v zdaňovacom období neuplatňuje úľavu na dani podľa § 30b ZDP (úľavu na dani z príjmov pre prijímateľa stimulov) a ak ako držiteľ osvedčenia
o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj nerealizuje projekt výskumu a vývoja za účelom predaja nehmotných výsledkov výskumu a vývoja.

Podľa § 30c ods. 3 ZDP od základu dane možno odpočítať len daňové výdavky podľa § 2 písm. i) ZDP, ktoré súvisia s realizáciou projektu výskumu a vývoja a sú evidované oddelene od ostatných výdavkov (nákladov) daňovníka. Ak vynaložené výdavky (náklady) na výskum a vývoj súvisia s realizáciou projektu výskumu a vývoja len sčasti, je možné uplatniť odpočet len z rozdielu medzi skutočnými výdavkami (nákladmi) a výdavkami (nákladmi) nesúvisiacimi s realizáciou projektu výskumu a vývoja.

V prípade povinného prídelu do sociálneho fondu podľa zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde ... v znení neskorších predpisov a tvorby rezervy na nevyčerpané dovolenky podľa § 20 ZDP, ak súvisia s pracovníkmi podieľajúcimi sa na výskume a vývoji, pôjde o výdavky podľa § 30c ods. 1 písm. a) ZDP, ktoré si daňovník môže uplatniť v ustanovenej a preukázanej výške.