Odpočet výdavkov na výskum a vývoj a pozastavenie projektu

Otázka
Spoločnosť pozastavila projekt výskumu a vývoja, z dôvodu vzniknutého na strane objednávateľa v prípade zákazkového vývoja, alebo v prípade zníženia priority alebo nedostatku financií. Pozastavenie projektu z tohto dôvodu nastáva napríklad pri projektoch, kedy objednávateľ vývoja odstúpi od svojej pôvodnej myšlienky, objednávky sa vzdá a vývojová spoločnosť hľadá ďalšieho investora alebo spoločnosť, ktorá bude mať záujem pokračovať vo vývoji.
Je možné dodatkom znovuobnoviť projekt výskumu a vývoja, ktorý bol predtým pozastavený alebo ukončený z dôvodu nedostatku finančných alebo iných prostriedkov?
Odpoveď
Z predloženého dopytu vyplýva, že spoločnosť (ďalej len „daňovník“) nevykonáva výskum a vývoj pre vlastné potreby, ale na základe objednávky pre iné subjekty, preto dávame do pozornosti, že okrem iných podmienok ustanovených v § 30c ZDP odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj môže využiť daňovník, ktorý:
  •  v zdaňovacom období neuplatňuje úľavu na dani podľa § 30b ZDP, t. j. úľavu na dani z príjmov pre prijímateľa stimulov,
  •  ako držiteľ osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj (§ 26a zákona č. 172/2005 Z. z.) nerealizuje projekt výskumu a vývoja za účelom predaja nehmotných výsledkov výskumu a vývoja,
  •  nie je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj a projekt realizuje pre svoje vlastné potreby alebo za účelom predaja nehmotných výsledkov výskumu a vývoja,
  •  nie je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj a projekt realizuje formou zmluvného výskumu a vývoja ako vnútro skupinovú službu.

Projektom výskumu a vývoja, pri ktorého realizácii možno uplatniť odpočet výdavkov (nákladov), sa rozumie písomný dokument, v ktorom daňovník ešte pred začatím riešenia tohto projektu vymedzí jeho predmet a svoju výskumno-vývojovú činnosť. Tento dokument musí obsahovať náležitosti uvedené v § 30c ods. 7 ZDP.

Ak daňovník uskutočňuje výskum a vývoj pre vlastné potreby
V prípade zmien v projekte výskumu a vývoja u daňovníka, ktorý si uplatňoval odpočet výdavkov (nákladov) podľa § 30c ZDP, je potrebné rozlišovať, či došlo len k zmene podmienok projektu výskumu a vývoja alebo ide o nový projekt výskumu a vývoja, tzn. rozlišovacím kritériom bude, či došlo k zmene hlavného cieľa projektu výskumu a vývoja.
Ak projekt výskumu a vývoja mal určený hlavný cieľ, čiastkové ciele, súvisiace náklady a dobu trvania, ale v stanovenej dobe sa hlavný cieľ projektu výskumu a vývoja nepodarilo dosiahnuť, daňovník plánuje v projekte výskumu a vývoja ďalej pokračovať, pričom sa hlavný cieľ projektu nezmenil – ide o zmenu pôvodného projektu výskumu a vývoja a k pôvodnému projektu je potrebné vypracovať dodatok, v ktorom sa uvedú zmeny v realizovanom projekte – napr. doba trvania, náklady, zmena názvu projektu, zmena garanta projektu, zmena subdodávateľov a pod.
Ak však daňovník, ktorý projekt realizoval a uplatňoval si odpočet výdavkov (nákladov) podľa § 30c ZDP, hlavný cieľ z rôznych dôvodov nedosiahol (vysoká náročnosť nákladov, nereálny cieľ, cieľ projektu výskumu a vývoja stratil význam a pod.), a preto sa rozhodol zmeniť hlavný cieľ projektu výskumu a vývoja, pre účely možnosti uplatnenia odpočtu výdavkov (nákladov) podľa § 30c ZDP tento projekt výskumu a vývoja sa bude posudzovať ako nový projekt výskumu a vývoja, ku ktorému je potrebné vypracovať celú projektovú dokumentáciu, a nielen dodatok k pôvodnému projektu.

Ak daňovník uskutočňuje výskum a vývoj formou zmluvného výskumu a vývoja pre potreby iného daňovníka
V tomto prípade je vždy potrebné vypracovať nový projekt výskumu a vývoja, ktorý musí obsahovať náležitosti ustanovené v § 30c ods. 7 ZDP. Tento daňovník nemôže vypracovať len dodatok k pôvodnému projektu z dôvodu, že došlo k zmene investora (objednávateľa). Ak by sa investor (objednávateľ) nezmenil a nezmenil by sa ani hlavný ciel projektu, stačilo by k pôvodnému projektu vypracovať len dodatok, v ktorom by sa uviedli všetky
zmeny v realizovanom projekte.