Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Odpočet výdavkov na výskum a vývoj > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Uplatnenie § 13a ZDP - oslobodenie výnosov z odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie SW

Uplatnenie § 13a ZDP - oslobodenie výnosov z odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie SW

Otázka

Podľa § 13a ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov od dane sú oslobodené príjmy (výnosy) daňovníka uvedeného v § 2 písm. d) druhom bode z odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie počítačového programu (softvér), ktorý je výsledkom vývoja vykonávaného daňovníkom a podlieha autorskému právu podľa osobitného predpisu, a to vo výške 50% z týchto odplát (príjmov).  Môže daňovník uplatniť oslobodenie výnosov aj v prípade, ak prostredníctvom zmluvy o dielo na objednávku objedná celý počítačový program od externého dodávateľa a v súlade s Autorským zákonom má majetkové práva k danému programu?

Odpoveď

Ak si daňovník prostredníctvom zmluvy o dielo na objednávku objedná celý počítačový program od externého dodávateľa, daňovník nesplní podmienku pre oslobodenie podľa § 13a zákona o dani z príjmov z dôvodu, že uvedený softvér nie je výsledkom vývoja vykonávaného daňovníkom, a to i napriek tomu, že v súlade s Autorským zákonom má majetkové práva k danému programu. Ak si daňovník prostredníctvom zmluvy o dielo na objednávku objedná časť počítačového programu od externého dodávateľa, je povinný postupovať podľa § 13a ods. 4 zákona o dani z príjmov.