Nákup technickej normy a odpočet výdavkov na výskum a vývoj

Otázka

Je uplatniteľným nákladom na účely odpočtu podľa § 30c ZDP aj nákup technickej normy (či už v papierovej alebo elektronickej verzii), ktorá je nevyhnutná pre úspešné ukončenie vývoja prototypu, ktorý musí svojimi výslednými parametrami spĺňať parametre normy. Normy boli obstarané od zahraničnej spoločnosti (IEC, SAE a pod.). Jedná sa o organizácie, ktoré tieto technické (napr. ISO) normy vytvárajú a spravujú. Normy majú
hodnotu rádovo stovky eur.

Odpoveď
Pri posudzovaní výdavku (nákladu) pre účely zahrnutia do odpočtu na výskum a vývoj podľa § 30c ZDP, ktorým je nákup technickej normy (v papierovej alebo elektronickej verzii), je potrebné zistiť, či nejde o výdavok (náklad) za poskytnutie služby, ktoré sú z odpočtu vylúčené.
Podľa § 30c ods. 5 ZDP je možné zahrnúť do odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj iba obmedzený okruh výdavkov (nákladov) vynaložených na poskytnuté služby:
- služby, na ktoré nebola poskytnutá podpora z verejných financií,
- služby a nehmotné výsledky výskumu a vývoja, ktoré boli obstarané od zákonom ustanovených výskumných pracovísk (napr. od Slovenskej akadémie vied, výskumných ústavov, verejných a štátnych vysokých škôl),
- nehmotné výsledky výskumu a vývoja zakúpené od daňovníkov, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
- výdavky (náklady) vynaložené daňovníkom na certifikáciu vlastných výsledkov výskumu a vývoja.

Výdavky (náklady) na služby, ktoré nespadajú pod vymedzený okruh služieb, nie je možné zahrnúť do odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c ZDP. Pri nákupe súboru vydaných technických noriem (či ide o papierovú alebo elektronickú formu súboru technických noriem, nie je pre účely odpočtu rozhodujúce), ktoré si daňovník zakúpi a následne sám vyhodnocuje zhodu výsledkov svojho výskumu a vývoja s týmito technickými normami, ide o obstaranie majetku alebo tovaru, a preto v takomto prípade môžu byť zahrnuté do odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c ZDP.

Výdavok (náklad) za poskytnutie služby, na základe ktorej daňovník dostáva konkrétny výstup súvisiaci s výsledkom výskumu a vývoja napr. informácia o odchýlke od normy a pod., ktorý nespadá pod zákonom vymedzené služby, nie je možné zahrnúť do odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c ZDP.