Odpočet výdavkov na výskum a vývoj - môže aj v nižšej výške?

Otázka

Daňovník uskutočňujúci výskum a vývoj vykázal výdavky (náklady) spĺňajúce podmienky na uplatnenie odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj ustanovené v § 30c ZDP. Musí si uplatniť odpočet týchto
výdavkov (nákladov) v plnej výške, t. j. 150 % (platné pre zdaňovacie obdobie rok 2019) , alebo sa môže rozhodnúť aj pre odpočet v nižšej výške, napr. 120 %?

Odpoveď

Podľa § 30c ods. 1 ZDP od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP zníženého
o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, pri realizácii projektu výskumu a vývoja možno odpočítať 200 % (150 % v zdaňovacom období, ktoré začalo najskôr 01.01.2019) výdavkov (nákladov)
vynaložených na výskum a vývoj v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie.
Podľa § 30c ZDP ods. 2 odpočet podľa odseku 1 možno v zdaňovacom období zvýšiť o 100 % kladného rozdielu medzi priemerom úhrnu výdavkov (nákladov) vynaložených v

a) zdaňovacom období na výskum a vývoj zahrnovaných do odpočtu a úhrnom výdavkov (nákladov) vynaložených v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období na výskum a vývoj zahrnovaných do odpočtu a
b) dvoch bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach na výskum a vývoj zahrnovaných do odpočtu.

ZDP v § 30c dáva daňovníkovi možnosť využiť odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, teda je na daňovníkovi, či túto možnosť využije, alebo nevyužije, ale podľa nášho názoru mu nedáva možnosť rozhodnúť
sa koľko percent si odpočíta. Ak by bolo v ZDP uvedené, že si možno odpočítať do 150 %, do 200 %, potom by sa mohol daňovník rozhodnúť a uplatniť si aj nižší odpočet.

Stanovisko vydané dňa 21.10.2020