Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Odpočet výdavkov na výskum a vývoj > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Predaj nehmotného výsledku VaV a odpočet na VaV, ak realizuje viac projektov

Predaj nehmotného výsledku VaV a odpočet na VaV, ak realizuje viac projektov

Otázka

Daňovník, ktorý je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, predá nehmotný výsledok výskumu a vývoja jedného projektu, na ktorý si uplatnil odpočet výdavkov (nákladov) podľa § 30c ZDP. V prípade, ak daňovník realizuje viac projektov výskumu a vývoja, stráca nárok na odpočet len na projekt, ktorého nehmotné výsledky predal?

Odpoveď

Podľa § 30c ods. 10 ZDP ak daňovník, ktorý je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj (§ 26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja ...), predá nehmotné výsledky
výskumu a vývoja, pričom pri realizácii projektu výskumu a vývoja, ktorého sú výsledkom, uplatňoval odpočet podľa § 30c ods. 1 a 2 ZDP, stráca nárok na odpočet podľa citovaných odsekov v príslušnom zdaňovacom období a je
povinný podať dodatočné daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňoval odpočet podľa § 30c ods. 1 a 2 ZDP. Daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie v lehote podľa osobitného predpisu,
ktorým je zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rovnakej lehote je aj splatná dodatočne priznaná daň.

Zastávame názor, že v prípade, ak daňovník realizuje viac projektov výskumu a vývoja, na ktoré si uplatňuje (uplatňoval) odpočet výdavkov (nákladov) podľa § 30c ZDP a predá len jeden nehmotný výsledok výskumu
a vývoja vzťahujúci sa k jednému projektu, stráca nárok na odpočet výdavkov (nákladov) podľa § 30c ods. 1 a 2 ZDP, ktoré sa vzťahujú len k tomuto jednému projektu, ktorého nehmotné výsledky predal.

Stanovisko vydané dňa 8.6.2020