Odpočet výdavkov na VaV u vos

Otázka
Verejnú obchodnú spoločnosť (v. o. s.) so sídlom na území SR (ďalej len „Spoločnosť“) založili dve právnické osoby. Spoločnosť realizovala projekt výskumu a vývoja počas zdaňovacieho obdobia roku 2020 a plánuje si uplatniť odpočet nákladov na výskum a vývoj podľa § 30c ZDP. Podmienky pre uplatnenie super-odpočtu podľa ZDP Spoločnosť naplnila. Spoločnosť v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „DPPO“) za rok 2020 vykázala základ dane v sume 1 milión eur, ktorý uviedla v riadku 310 DPPO. Tento základ dane následne Spoločnosť alokovala svojim spoločníkom, právnickým osobám, cez riadok 320 DPPO. Jeden spoločník je právnická osoba so sídlom v zahraničí, ale príjmy zdaňuje na území SR prostredníctvom stálej prevádzkarne. Tento zahraničný spoločník, okrem príjmu spoločníka v. o. s., nemá iné príjmy zdaniteľné na území SR. Spoločnosť následne vykázala v riadku 400 DPPO základ dane 0 eur.
Spoločník - právnická osoba podnikajúca na území SR prostredníctvom stálej prevádzkarne, uviedla vo svojom DPPO alokovaný základ dane od v. o. s. v sume 1 milión eur v riadku 301 DPPO a vypočítala splatnú daň z príjmov právnickej osoby.
Spoločnosť má nárok na odpočet nákladov na výskum a vývoj v sume 5 tisíc eur za rok 2020. Spoločnosť však tento odpočet nikdy nedokáže využiť, keďže vždy bude alokovať svoj základ dane na spoločníkov.
Môže si uplatniť v. o. s. odpočet vynaložených nákladov na výskum a vývoj, v nadväznosti na vykazovanie základu dane v DPPO, alebo či je možné využiť tento nástroj daňovej optimalizácie u spoločníka resp. spoločníkov v. o. s. napriek skutočnosti, že nevynaložili náklady na výskum a vývoj?

Odpoveď
Podľa § 30c ods. 1 ZDP od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, pri realizácii projektu výskumu a vývoja možno odpočítať 200 % výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum a vývoj v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie. Podľa § 30c ods. 4 ZDP od základu dane možno podľa odsekov 1 a 2 odpočítať len daňové výdavky podľa § 2 písm. i) ZDP, ktoré sú evidované oddelene od ostatných výdavkov (nákladov) daňovníka. Ak vynaložené výdavky (náklady) na výskum a vývoj súvisia s realizáciou projektu výskumu a vývoja len sčasti, je možné uplatniť odpočet podľa odsekov 1 a 2 len z rozdielu medzi skutočnými výdavkami (nákladmi) a výdavkami (nákladmi) nesúvisiacimi
s realizáciou projektu výskumu a vývoja.
Daňovým výdavkom je podľa § 2 písm. i) ZDP výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka.
Náklady na výskum a vývoj sú vždy súčasťou účtovných nákladov a sú to náklady, ktoré sa dajú priradiť k výskumu a vývoju. Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj môže využiť daňovník, ktorý realizuje projekt výskumu a vývoja.
Podľa § 14 ods. 4 ZDP základ dane daňovníka, ktorý je v. o. s., sa zisťuje za spoločnosť ako celok podľa § 17 až 29 ZDP a tento základ dane sa delí medzi jednotlivých spoločníkov. Súčasťou základu dane daňovníka, ktorý je spoločníkom v. o. s. je podľa § 14 ods. 6 ZDP aj časť základu dane alebo časť daňovej straty v. o. s. pripadajúca na spoločníka podľa § 14 ods. 4 ZDP.
Na základe uvedených skutočností, aj keď v. o. s. realizovala výskum a vývoj, zaevidovala náklady na výskum a vývoj vo svojom účtovníctve, ale základ dane delí medzi jednotlivých spoločníkov, nemôže si uplatniť odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c ZDP.
Spoločník v. o. s. si nemôže uplatniť odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c ZDP, nakoľko nerealizoval projekt výskumu a vývoja.
Stanovisko vydané 30.9.2021