Odpočet na výskum a vývoj - "novosť" pre podnikateľský odbor

Otázka

Daňovník zaoberajúci sa stavebnou činnosťou pri realizácii svojho výskumu a vývoja vyvinul viacero postupov pre zlepšenie svojej činnosti, napr. označovanie vlastných výrobkov, zavedenie novej evidencie spotreby odpadu
z CNC výroby, riešenie lepidiel pre sendvičové panely - výber najvhodnejšieho lepidla, nový typ podkonštrukcie odvetranej fasády, technologický postup pre montáž presklených fasád.
Má sa metodický pokyn výskumu a vývoja, ktorý vydalo Finančné riaditeľstvo SR v roku 2018 (ďalej len „metodický pokyn“) chápať tak, že výsledkom budú technologické postupy nové len pre daňovníka alebo pre príslušný podnikateľský odbor? Čo sa chápe pod pojmom „podnikateľský odbor?

Odpoveď

Metodický pokyn je vypracovaný pre široký okruh daňovníkov, preto sú v ňom použité výrazy, ktoré môže využiť a ktorým porozumie každý daňovník, bez ohľadu na to, akú podnikateľskú činnosť vykonáva.
V metodickom pokyne je uvedené: „Činnosti výskumu a vývoja môžu byť zamerané na dosiahnutie buď konkrétnych, alebo všeobecných cieľov. Cieľom výskumu a vývoja sú vždy nové poznatky založené na pôvodných (originálnych) koncepciách (a ich interpretácii) alebo hypotézach. V podnikateľskom sektore musí byť potenciálna novosť projektu výskumu a vývoja posúdená na základe porovnania s existujúcimi znalosťami v príslušnom odbore. Činnosti výskumu a vývoja musia viesť k záverom, ktoré sú pre príslušný podnikateľský odbor nové a dovtedy sa v ňom nepoužívali.“

1. K definícii výskumu a vývoja:
Uplatnenie odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c ZDP je predovšetkým podmienené posúdením, či v danom prípade skutočne ide o výskumno-vývojové činnosti. Pri vymedzení výskumu a vývoja je potrebné vychádzať z Opatrenia MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002- 92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“), na ktoré sa odvoláva ustanovenie § 30c ZDP. Výdavky (náklady) na výskum a vývoj, ktoré možno odpočítať od základu dane, sú ustanovené v § 37 postupov účtovania.

Podľa § 37 ods. 2 postupov účtovania sa na účte 012 – Aktivované náklady na vývoj účtuje o vývoji, ak ide o aplikáciu zistení výskumu alebo iných znalostí na plánovanie alebo návrh výroby nových alebo významne
zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb pred začatím ich sériovej výroby alebo používania. Ako vývoj sa účtuje najmä dizajn a

a) zhotovenie a testovanie prototypov a modelov,
b) zhotovenie nástrojov, šablón, foriem a čipov využívaním novej technológie,
c) zhotovenie a činnosť skúšobnej prevádzky, ktorá nie je v etape ekonomickej realizovateľnosti výroby,
d) zhotovenie a prevádzka vybranej alternatívy pre nové alebo zlepšené materiály, zariadenia, výrobky,
procesy, systémy alebo služby.
V zmysle § 37 ods. 5 postupov účtovania sa výskumom rozumie pôvodné a plánované zisťovanie, vykonávané s cieľom získať nové vedecké poznatky alebo technické poznatky. Nákladmi na výskum sú najmä náklady na
a) činnosti zamerané na získanie nových poznatkov,
b) skúmanie, zhodnotenie a konečný výber aplikácií zo záverov výskumu alebo iných poznatkov,
c) hľadanie alternatívnych materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb,
d) formuláciu, dizajn, hodnotenie a konečný výber možných alternatív nových alebo zlepšených materiálov,
zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb.
Pre daňové účely možno primerane použiť aj vymedzenie pojmov výskum a vývoj uvedené v § 2 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z.
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona je výskumom systematická tvorivá činnosť uskutočňovaná v oblasti vedy a techniky pre potreby spoločnosti
a v záujme rozvoja poznania a vývojom systematická tvorivá činnosť v oblasti vedy a techniky využívajúca zákonitosti a poznatky získané prostredníctvom výskumu alebo vychádzajúce z praktických skúseností pri tvorbe
nových materiálov, výrobkov, zariadení, systémov, metód a procesov alebo ich zlepšení.

Okrem uvedeného je možné podporne vychádzať aj z návodu OECD Frascati Manual 2015. Definície pojmov a návod na meranie výstupov projektu výskumu a vývoja, ktoré tento návod obsahuje, sú celosvetovo uznávaným
štandardom pre štatistické štúdie v oblasti výskumu a vývoja a boli prevzaté aj do slovenskej legislatívy. Kapitola 2 (Pojmy a definície výskumu a vývoja) tohto návodu obsahuje nielen definície pojmov výskum a vývoj, ale sú v nej
uvedené aj činnosti, ktoré majú byť vylúčené z činností výskumu a vývoja.

Cieľom výskumu a vývoja môže byť napríklad nový alebo podstatne vylepšený výrobok, nové technológie výroby, nové postupy, nové služby, úsporu energií alebo dopadov na životné prostredie. Pri riešení projektu výskumu
a vývoja sa vyskytuje prvok neistoty ohľadom konečného výsledku, čo znamená, že riešenie projektu nebolo v daný okamih pre daňovníka verejne dostupné (neexistovali informácie, poznatky a znalosti iných daňovníkov)
a na riešenie musel „prísť sám", a preto bolo potrebné vykonať rozličné skúšky, testy, výrobu prototypov alebo spustenie skúšobnej výroby.

2. Druhy odborov výskumu a vývoja:
Podľa zákona č. 132/2002 Z. z. o vede a technike v znení neskorších predpisov sa odbory výskumu a vývoja členia na nasledujúce základné skupiny: prírodné vedy, technické vedy, lekárske a farmaceutické vedy, pôdohospodárske vedy, spoločenské vedy a humanitné vedy.
Podrobnejšie členenie odborov výskumu a vývoja pozri v sústave odborov výskumu a vývoja a číselníku odborov výskumu a vývoja - link: https://www.kis3g.sk/kodovniky/kodved.pdf.
Podnikateľský sektor tvoria právnické a fyzické osoby, ktorých činnosť je založená na podnikaní, t. j. na predaji produktu na voľnom trhu za účelom dosahovania zisku, t. j. osoby zapísané v obchodnom registri; osoby, ktoré
podnikajú na základe živnostenského oprávnenia; osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a fyzické osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu a sú zapísané
do evidencie podľa osobitného predpisu.
V kontexte metodického pokynu podnikateľský odbor znamená konkrétny odbor výskumu a vývoja, v ktorom výskum a vývoj realizuje fyzická alebo právnická osoba z podnikateľského sektora.

stanovisko vydané dňa 27.7.2020