Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy ostatné > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Príjem zo zníženia základného imania, ktoré bolo zvýšené vkladom pohľadávky

Príjem zo zníženia základného imania, ktoré bolo zvýšené vkladom pohľadávky

Otázka

Spoločník FO, nepodnikateľ, mal pohľadávku z nájmu voči spoločnosti, ale spoločnosť mu ju nezaplatila, a spoločník pohľadávku kapitalizoval, o jej hodnotu zvýšil základné imanie obchodnej spoločnosti. Čiže nezískal peniaze, ale navýšil svoj vklad v spoločnosti, teda mal vyšší majetkový podiel.  Po čase  spoločnosť znížila základné imanie, ktoré nebolo navýšené  zo zisku ale  vyššie spomenutou kapitalizáciou pohľadávky. Podlieha vyplatenie takéhoto podielu zo zníženia základného imania dani z príjmov fyzickej osoby?

 

Odpoveď zo dňa 29.7.2019

V súvislosti so zadefinovaním pojmu „vklad“ v § 2 písm. ac) zákona o dani z príjmov (ďalej len ZDP" a vo väzbe na ďalšie úpravy ZDP, ktoré nadobudli účinnosť od 1.1.2018, je osobitná úprava zdanenia príjmu fyzickej osoby zo zníženia základného imania uvedená v § 3 ods. 1 písm. e) ZDP a v § 8 ods. 1 písm. s) ZDP za ustanovených podmienok.

V ostatných prípadoch pri znížení základného imania s následným vyplatením finančnej čiastky rovnajúcej sa zníženému základnému imaniu spoločníkom alebo akcionárom vzniká príjem, ktorý nie je v ZDP osobitne upravený. Pri posúdení zdanenia príjmu zo zníženia základného imania je potrebné vziať do úvahy spôsob tvorby, ako aj zvýšenia základného imania, ktoré predchádzalo jeho zníženiu a zdanenie zdrojov, z ktorých bolo základné imanie tvorené, resp. zvyšované. Vychádzajúc z ekonomickej podstaty zníženia základného imania vo väzbe na posúdenie zdaniteľnosti príjmu, ktorý bol následne vyplatený fyzickej osobe, je potrebné rozlišovať či došlo k zníženiu základného imania obchodnej spoločnosti, ktoré predtým nebolo zvyšované, alebo došlo k zníženiu základného imania obchodnej spoločnosti, ktoré predtým bolo zvyšované, pričom je potrebné skúmať kedy a z čoho bolo zvyšované.

Ak zvýšenie základného imania bolo uskutočnené zo zdrojov, ktoré by inak podliehali zdaneniu podľa príslušného zákona o dani z príjmov účinného v zdaňovacom období, v ktorom bolo základné imanie zvýšené, potom príjem zo zníženia tej časti základného imania, ktoré bolo takýmto spôsobom zvyšované, je predmetom dane a takýto príjem je aj zdaniteľným príjmom fyzickej osoby v tom zdaňovacom období, v ktorom bol príjem zo zníženia základného imania vyplatený. T. j. ak pôvodným zvýšením základného imania pribudol majetok spoločnosti z nezdanených zdrojov, ktoré v období zvýšenia základného imania boli predmetom dane a neboli oslobodené, zdanenie týchto zdrojov sa posúva do zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola vyplatená suma zníženia základného imania, ktoré bolo predtým zvýšené z takýchto nezdanených zdrojov.

Nakoľko v uvedenom prípade ide o výplatu finančných prostriedkov zo zníženia základného imania, ktoré bolo zvyšované zo zdrojov, ktoré by inak podliehali zdaneniu (úhrada pohľadávky z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP je zdaniteľným príjmom),  potom takáto výplata je zdaniteľným príjmom fyzickej osoby podľa § 8 ZDP (iný príjem), pri ktorom nie je možné uplatniť výdavky.