Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy ostatné > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Uplatnenie výdavku pri príjme z postúpenia pohľadávky

Uplatnenie výdavku pri príjme z postúpenia pohľadávky

Otázka

Nepodnikateľ poskytol pôžičku vo výške 30 000 € s úrokom vo výške 10 %. Keďže pôžička nebola splatená, postúpil túto pohľadávku inej osobe za 35 000 €. Aké výdavky si môže daňovník uplatniť pri tomto príjme z postúpenia pohľadávky?

Odpoveď zo dňa 15.4.2021

V prípade ak veriteľ postúpi svoju pohľadávku voči dlžníkovi z poskytnutej pôžičky tretej osobe, príjem z postúpenia pohľadávky  je predmetom dane z príjmov, ktorý nie je od dane z príjmov oslobodený, a veriteľovi vzniká povinnosť tento príjem z postúpenej pohľadávky zdaniť. V tomto prípade ide o  príjem z pohľadávky nezaradenej v obchodnom majetku a podliehajúci dani z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 zákona o dani z príjmov - tzv. iný ostatný príjem, ktorý by mal daňovník v sume 35 000 € uviesť v VIII. oddiele DP typu B v tab. č. 3 v riadku 17 v stĺ. 1.

V súlade s § 8 ods. 2 zákona o dani z príjmov do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie.

Pri takomto ostatnom príjme (z postúpenia pohľadávky) je v súlade s prvou vetou v § 8 ods. 2 zákona o dani z príjmov možné uplatniť výdavok preukázateľne vynaložený na jeho dosiahnutie, za ktorý, v tomto prípade, je možné považovať sumu zodpovedajúcu pôžičke - istine v sume 30 000 €.   V tomto prípade môže byt výdavkom celá výška pôžičky 30 000 € , keďže suma postúpenia prevyšuje výšku poskytnutej pôžičky (ak by daňovník pôžičku neposkytol, príjem z postúpenia by nedosiahol).