Príjem dosiahnutý z rozdelenia emisného ážia

Otázka

Fyzickej osobe, akcionárovi akciovej spoločnosti, bol vyplatený podiel z prerozdelenia finančných prostriedkov emisného ážia zaúčtovaného na účte 412 – Emisné ážio. Je tento príjem fyzickej osoby zdaniteľným príjmom a o aký druh príjmu sa jedná?

 

Odpoveď zo dňa 19.9.2019

Účtovanie emisného ážia a ostatných kapitálových fondov je upravené v § 59 ods. 5 Opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa:

  • na účte 412 – Emisné ážio účtuje rozdiel medzi menovitou hodnotou vydaných akcií a sumou platenou za akcie (emisný kurz) podľa osobitného predpisu alebo vkladov pri zvyšovaní základného imania upísaním nových akcií alebo vkladov a
  • na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy účtujú peňažné príspevky a nepeňažné príspevky do kapitálového fondu z príspevkov.

Tvorba kapitálových fondov z príspevkov je upravená v § 123 ods. 2 a § 217a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). V zmysle § 768q ods. 2 Obchodného zákonníka sa ustanovenia § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka použijú len na príspevky do kapitálového fondu poskytnuté po 1.1.2018.

Podľa § 8 ods. 1 písm. s) zákona o dani z príjmov ostatnými príjmami sú príjmy z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov. Za príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov sa považuje aj príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo splatených príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov.

Príjem z prerozdelenia emisného ážia nie je možné zaradiť medzi príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. s) zákona o dani z príjmov, nakoľko nejde o príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov ani o príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo splatených príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov. Príjem z prerozdelenia emisného ážia sa zaradí medzi ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov, konkrétne medzi iné ostatné príjmy. Pri vyčíslení základu dane (čiastkového základu dane) z ostatných príjmov sa postupuje podľa § 8 ods. 2 zákona o dani z príjmov.

Pri zdanení príjmu plynúceho z prerozdelenia emisného ážia sa nadväzne na § 8 ods. 2 zákona o dani z príjmov žiadny výdavok neuplatní.

Daňovník obstarávaciu cenu akcií uplatní až pri prípadnom predaji akcií. Cena, ktorú daňovník zaplatil pri kúpe akcií predstavuje totiž obstarávaciu cenu akcií, pričom z hľadiska uplatnenia daňového výdavku u kupujúceho nie je podstatné, akým spôsobom bola obstarávacia cena akcií zaúčtovaná v akciovej spoločnosti.