Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy ostatné > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odmena psychológa vyplatená podľa § 30a Trestného zákonníka

Odmena psychológa vyplatená podľa § 30a Trestného zákonníka

Otázka

V roku 2018 sa psychológ zúčastnil niekoľkých výsluchov svedkov/ poškodených v zmysle zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za čo mu prináležala náhrada ušlej mzdy v zmysle ustanovenia § 30aTrestného poriadku. Celkový takto vyplatený príjem psychológa za rok 2018, t. j. ušlá mzda vyplatená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) bola 206,10 €. S MV SR a ani s policajným zborom nemá psychológ uzatvorenú žiadnu dohodu či zmluvu o výkone práce, k výsluchu bol priberaný podľa potreby opatrením v zmysle zákona. Pracuje ako psychológ na trvalý pracovný pomer na škole, z takýchto príjmov mu bola počítaná ušlá mzda v netto na hodinu a na základe toho mu MV SR vyplatilo náhradu ušlej mzdy. Žiadate o stanovisko k posúdeniu príjmu psychológa  vyplateného ako účastníkovi výsluchov svedkov/ poškodených tak ako je uvedené vyššie (podľa § 30a Trestného poriadku) – ide o náhradu ušlej mzdy, resp. od 1.1.2019 o odmenu (Vyhláška č. 364/2018 Z. z.).

Odpoveď zo dňa 13.3.2019

Podľa znenia § 30a Trestného poriadku od 1.1.2018 v prípadoch ustanovených týmto zákonom sa na vykonanie úkonu priberie psychológ. Psychológ má právo na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy alebo iného preukázateľného ušlého príjmu za ustanovených podmienok. Podľa doplneného znenia § 30a Trestného poriadku od 1.1.2019 ak bol psychológ pribraný na vykonanie úkonu v čase, za ktorý mu nepatrí náhrada mzdy alebo iný preukázateľný príjem, má právo na odmenu, ktorej výšku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis vydaný ministerstvom spravodlivosti. Všeobecne záväzným predpisom, ktorý určil výšku odmeny psychológa od 1.1.2019 v uvedenom prípade, je Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 364/2018 Z. z. o výške odmeny pre psychológov v trestnom konaní. Podľa § 1 tejto vyhlášky je výška odmeny psychológa podľa § 30 Trestného poriadku 20 € za každú aj začatú hodinu úkonu, na vykonanie ktorého bol psychológ pribraný.

Oslobodeným príjmom podľa § 5 ods. 7 písm. i) ZDP je príjem poskytnutý ako náhrada za stratu na zárobku vyplatená zamestnancovi podľa osobitného predpisu (§ 72 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov), ak sa na účely jej výpočtu vychádza z priemerného mesačného čistého zárobku zamestnanca podľa osobitného predpisu (§ 134 ods. 9 Zákonníka práce v znení zákona č. 348/2007 Z. z.).

Ak MV SR vyplatilo ušlú mzdu psychológovi – zamestnancovi ako náhradu za stratu na zárobku podľa § 30a Trestného poriadku, pričom na účely jej výpočtu sa vychádzalo z priemerného mesačného čistého zárobku zamestnanca spôsobom ustanoveným v § 134 ods. 9 Zákonníka práce, takýto príjem je možné tiež posúdiť ako príjem oslobodený od dane z príjmov fyzickej osoby v súlade so znením § 5 ods. 7 písm. i) ZDP.

Pre úplnosť uvádzame, že ak by bola v roku 2019 vyplatená psychológovi napr. odmena podľa § 30a Trestného zákonníka, takýto príjem by bol zdaniteľným príjmom podľa § 8 ods. 1 ZDP (iný príjem).