Vklad cenných papierov do obchodnej spoločnosti

Otázka

Daňovník vkladá do obchodnej spoločnosti nepeňažný vklad – cenné papiere, ktoré ak by v čase vkladu predával, príjem z ich predaja by bol oslobodený od dane z príjmov podľa § 9 ods. 1 písm. k) ZDP. Keďže v ustanovení § 8 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov nie je uvedené ustanovenie § 9 ods. 1 písm. k) zákona, podľa ktorého je príjem z predaja cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu za podmienok tam ustanovených oslobodený od dane z príjmov, vzniká daňovníkovi povinnosť zdaniť oceňovací rozdiel medzi vyššou hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad a hodnotou vkladaného majetku?

Odpoveď zo dňa 30.4.2021

V súlade s § 8 ods. 2 zákona o dani z príjmov daňovník, ktorý vkladá do obchodnej spoločnosti alebo družstva nepeňažný vklad, zahrnuje do základu dane (čiastkového základu dane) oceňovací rozdiel, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k splateniu nepeňažného vkladu alebo až do jeho úplného zahrnutia postupne, najdlhšie počas siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, najmenej vo výške jednej sedminy ročne, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom došlo k splateniu nepeňažného vkladu. Výnimku v súlade s § 8 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov tvorí majetok, pri ktorom by príjmy z jeho predaja boli u vkladateľa nepeňažného vkladu oslobodené od dane podľa § 9 ods. 1 písm. a) až e) a i) zákona. Znamená to, že pri vkladaní majetku sa v súlade s § 8 ods. 2 zákona aplikuje možnosť oslobodenia rovnako, ako keby sa majetok v čase vkladu predával, čo je v prípade cenných papierov oslobodenie od dane podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov, resp. podľa § 9 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov.

Vychádzajúc zo skutočnosti, že zámerom zákona je pri nepeňažnom vklade zdaňovať oceňovací rozdiel iba pri majetku, z ktorého by prípadný príjem z predaja nebol oslobodený od dane z príjmov, v prípade, ak sa jedná o vklad cenných papierov, z ktorých by príjem z predaja bol oslobodený od dane podľa § 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov, nevzniká vkladateľovi oceňovací rozdiel, ktorý sa zahŕňa do základu dane (čiastkového základu dane) podľa § 8 ods. 2 zákona o dani z príjmov, a to aj napriek tomu, že ustanovenie § 8 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov priamo neodkazuje na § 9 ods. 1 písm. k) zákona.