Príjem z cashback nákupov

Otázka

Užívateľ cashback portálu za nákupy cez internet získa späť časť finančných prostriedkov vynaložených na nákup a môže si ich nechať vyplatiť na bankový účet. Sú takéto odmeny občanov z cashback nákupov cez internet, ktoré sú vyplácané fyzickým osobám pri nákupoch na osobné účely, zdaniteľným príjmom?

Odpoveď zo dňa 11.7.2019

Pri vypracovaní stanoviska sme vychádzali z informácií dostupných na internete, podľa ktorých cashback portál pôsobí ako prostredník medzi zákazníkom a obchodom. Portál môžeme chápať ako miesto, kde je umiestnená inzercia internetových obchodov. Ak je cez daný cashback portál v niektorom z obchodov uskutočnený nákup, obchod mu za to následne vyplatí províziu. O tieto peniaze sa potom portál rozdelí so zákazníkom a motivuje ho tak k využívaniu svojich služieb. Výška cashbacku sa v každom e-shope líši, obvykle dosahuje 2 % až 10 %. Vzťah zákazník – cashback portál – obchod je výhodný pre všetkých účastníkov. Obchod získa zákazníka, ktorý by inak mohol nakúpiť inde alebo vôbec nie a portál tým získa províziu, ktorú z časti pripíše na účet zákazníka, ktorý týmto spôsobom v podstate ušetrí na svojom nákupe. Pre získanie cashbacku je potrebná registrácia na cashback portáli, ktorý bude pri splnení všetkých podmienok vyplácať peniaze.

Ak vychádzame z vyššie uvedeného princípu fungovania cashback portálov, predpokladáme, že na základe zmluvných vzťahov je cashback portál v postavení sprostredkovateľa nákupu resp. predaja, pričom od obchodu, ako predávajúceho dostáva províziu, z ktorej časť určenú cashback portálom vypláca zákazníkovi za to, že nákup realizoval cez cashback portál. Odmenu zákazníkovi nevypláca predávajúci, ale cashback portál. V takomto prípade odmena z cashback nákupov, ktorá je vyplácaná fyzickým osobám pri nákupoch na osobné účely, nemá charakter vrátenia sumy zo zníženia pôvodne dohodnutej predajnej ceny a nie je možné považovať ju za zľavu z ceny. Pre fyzickú osobu predstavuje zdaniteľný príjem, ktorý sa zaradí medzi ostatné príjmy podľa § 8 ZDP, konkrétne ide o „iný“ ostatný príjem podľa § 8 ZDP. Daňovník tento príjem vysporiada podaním daňového priznania, pričom v súlade so znením § 32 ZDP povinnosť podať daňové priznanie posúdi podľa úhrnu všetkých svojich zdaniteľných príjmov dosiahnutých v príslušnom zdaňovacom období.

Pri posúdení zdaniteľnosti vyplateného príjmu je potrebné vychádzať z konkrétnych obchodných vzťahov, obchodných zmlúv a iných dokumentov vymedzujúcich podmienky dohodnuté v rámci konkrétneho vzťahu zákazník – cashback portál – obchod.

Ak by odmena vyplatená zákazníkovi mala na základe konkrétnych zmluvných vzťahov preukázateľne charakter zľavy z ceny, potom by sa jednalo o príjem, ktorý v súlade so ZDP nie je zdaniteľným príjmom.