Vklad s.r.o. do základného imania a.s.

Otázka

Fyzická osoba je jediným spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len s.r.o.) so základným imaním 5 000 €. Znalec ocenil túto s.r.o. v súdnoznaleckom posudku podľa výšky hodnoty majetku na 100 000 €. Fyzická osoba sa rozhodne vložiť túto s.r.o. ako nepeňažný vklad pri zakladaní novej akciovej spoločnosti a splatiť tým základné imanie novovzniknutej akciovej spoločnosti vo výške 40 000 €. Zvyšných 60 000 € hodnoty započíta ako emisne ážio do vlastného imania akciovej spoločnosti. Fyzická osoba sa stane 100 % vlastníkom akciovej spoločnosti a „dostane“ 10 000 akcií, pričom nominálna hodnota jednej akcie je 4 € a emisný kurz je 10 €.

Vzniká fyzickej osobe pri tejto transakcii daňová povinnosť a ak áno, v akej výške a podľa akého ustanovenia zákona o dani z príjmov?

 

Odpoveď zo dňa 19.9.2019

V danom prípade fyzická osoba vkladá do akciovej spoločnosti obchodný podiel na spol. s r.o., pričom hodnota vkladaného majetku je 5 000 €. Na základe znaleckého posudku bol obchodný podiel na spol. s r.o. ocenený na sumu 100 000 €, pričom na vklad do základného imania bola započítaná suma 40 000 €, zvyšných 60 000 € bolo započítaných ako emisné ážio na účte 412. Protihodnotou vkladu obchodného podielu na spol. s .r.o. do akciovej spoločnosti je nadobudnutie 10 000 akcií (nominálna hodnota jednej akcie je 4 € a emisný kurz je 10 €) a fyzickej osobe pri tejto transakcii vzniká nepeňažný príjem vo výške 100 000 €.

Podľa § 8 ods. 2 zákona o dani z príjmov (ZDP) daňovník, ktorý vkladá do obchodnej spoločnosti alebo družstva nepeňažný vklad (ďalej len „vkladateľ nepeňažného vkladu"), zahrnuje do základu dane (čiastkového základu dane) rozdiel medzi vyššou hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a hodnotou vkladaného majetku, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k splateniu nepeňažného vkladu alebo až do jeho úplného zahrnutia postupne, najdlhšie počas siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, najmenej vo výške jednej sedminy ročne, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom došlo k splateniu nepeňažného vkladu.

Na účely ZDP sa v súlade s § 2 písm. ac) s účinnosťou od 01.01.2018 vkladom rozumie

1. peňažný vklad a nepeňažný vklad do základného imania, pričom za splatený vklad sa považuje aj zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva na základe rozhodnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti alebo predstavenstva družstva zo zisku po zdanení vykázaného za zdaňovacie obdobia, za ktoré vykázaný podiel na zisku (dividenda) nebol predmetom dane; za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom v zahraničí,

2. príspevok do kapitálového fondu z príspevkov obchodnej spoločnosti splatený daňovníkom; za obchodnú spoločnosť sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť so sídlom v zahraničí.

Hodnotu emisného ážia účtovanú na účet 412 nie je v súlade s ust. § 2 písm. ac) ZDP možné na účely ZDP považovať za vklad. V prípade uvádzanom v dopyte daňovník v súlade s § 8 ods. 2 ZDP zahrnie do základu dane rozdiel medzi hodnotou vkladu do základného imania v sume 40 000 € a hodnotou vkladaného majetku v sume 5 000 €, znížený o sumu, ktorá je oslobodená od dane podľa § 9 ods. 1 písm. i) ZDP. Uvedený rozdiel daňovník zahrnie do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k splateniu nepeňažného vkladu alebo až do jeho úplného zahrnutia postupne, najdlhšie počas siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, najmenej vo výške jednej sedminy ročne, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom došlo k splateniu nepeňažného vkladu.

Nepeňažný príjem vo výške hodnoty emisného ážia (účtovanej v akciovej spoločnosti na účte 412) v sume 60 000 € zaradí daňovník – fyzická osoba, ktorá realizovala vklad do akciovej spoločnosti vyššie uvedeným spôsobom, medzi ostatné príjmy podľa § 8 ZDP, konkrétne medzi iné ostatné príjmy a zdaní ich v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k vkladu obchodného podielu na spol. s r.o. do akciovej spoločnosti. Pri vyčíslení základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 8 ZDP neuplatní v súlade s § 8 ods. 2 ZDP žiadny výdavok.

Hodnota vkladu do základného imania a hodnota započítaná pri vklade ako emisné ážio má pre daňovníka charakter obstarávacej ceny za akcie, ktoré získal, preto takto uvedená obstarávacia cena akcií sa uplatní ako výdavok vynaložený na dosiahnutie príjmov v súlade so znením § 8 ods. 7 ZDP až v prípade následného predaja týchto akcií a dosiahnutia príjmov z prevodu cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) ZDP.