Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy ostatné > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Príjem zo zníženia základného imania zvýšeného z nerozdelených ziskov

Príjem zo zníženia základného imania zvýšeného z nerozdelených ziskov

Otázka

Je príjem spoločníka s.r.o. dosiahnutý v roku 2020 zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti zdaniteľným príjmom, ak spoločník nadobudol obchodný podiel bezodplatne na základe zmluvy o prevode obchodného podielu v roku 2015, pričom predchádzajúci spoločník (otec daňovníka) zvyšoval základné imanie obchodnej spoločnosti v roku 2004 z nerozdeleného zisku za roky 2000 a 2001? Pôvodný spoločník s.r.o. nadobudol obchodný podiel peňažnými vkladmi v rokoch 1992, 1993 a 2000.

 

Odpoveď zo dňa 29.5.2020

 Podmienky zníženia základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným upravujú ustanovenia § 146 a § 147 Obchodného zákonníka. O znížení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie, pričom sa nesmie znížiť hodnota základného imania spoločnosti a výška vkladu každého spoločníka pod sumu ustanovenú v § 108 a § 109 ods. 1 Obchodného zákonníka.

V súvislosti so zadefinovaním pojmu „vklad“ v § 2 písm. ac) ZDP a vo väzbe na ďalšie úpravy ZDP, ktoré nadobudli účinnosť od 1.1.2018, je osobitná úprava zdanenia príjmu fyzickej osoby zo zníženia základného imania uvedená v § 3 ods. 1 písm. e) ZDP a v § 8 ods. 1 písm. s) ZDP za ustanovených podmienok.

 V ostatných prípadoch pri znížení základného imania s následným vyplatením finančnej čiastky rovnajúcej sa zníženému základnému imaniu spoločníkovi vzniká príjem, ktorý nie je v ZDP osobitne upravený. Pri posúdení zdanenia príjmu zo zníženia základného imania je potrebné vziať do úvahy spôsob tvorby, ako aj zvýšenia základného imania, ktoré predchádzalo jeho zníženiu a zdanenie zdrojov, z ktorých bolo základné imanie tvorené, resp. zvyšované. Vychádzajúc z ekonomickej podstaty zníženia základného imania vo väzbe na posúdenie zdaniteľnosti príjmu, ktorý bol následne vyplatený fyzickej osobe, je potrebné rozlišovať či došlo k zníženiu základného imania obchodnej spoločnosti, ktoré predtým nebolo zvyšované, alebo došlo k zníženiu základného imania obchodnej spoločnosti, ktoré predtým bolo zvyšované, pričom je potrebné skúmať kedy a z čoho bolo zvyšované.

 Pri výplate finančných prostriedkov fyzickej osobe po znížení základného imania obchodnej spoločnosti, ktoré nebolo predtým zvyšované, nedochádza k takému nakladaniu s majetkom fyzickej osoby, ktorého dôsledkom by bol akýkoľvek prírastok majetku, výnos atď., a preto takýto príjem nie je predmetom dane podľa § 2 písm. b) ZDP.

 Uvedené platí aj v prípade, ak bol obchodný podiel nadobudnutý bezodplatným prevodom. Časť vkladu sa premení na finančné prostriedky určené na voľné disponovanie, a to v tej istej hodnote. Zníži sa vklad spoločníka, ktorý v danom prípade spoločník nadobudol bezodplatným prevodom obchodného podielu. Príjmom, ktorý je predmetom dane, bude až príjem z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným. Suma zníženia základného imania vyplatená fyzickej osobe, nebude výdavkom pri prípadnom predaji obchodného podielu.

 V prípade popísanom v otázke pôvodný spoločník realizoval peňažný vklad do základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným v rokoch 1992, 1993 a 2000 a v roku 2004 bolo základné imanie spoločnosti zvýšené z nerozdeleného zisku za roky 2000 a 2001. V roku 2015 previedol pôvodný spoločník bezodplatne svoj obchodný podiel na nového spoločníka – svojho syna. Ak v roku 2020 príde k zníženiu základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným a novému spoločníkovi bude vyplatený príjem zo zníženia základného imania, pričom po bezodplatnom prevode obchodného podielu na nového spoločníka nebolo zvyšované základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným, potom v danom prípade z dôvodu zníženia základného imania bude fyzickej osobe – novému spoločníkovi plynúť príjem, ktorý nie je predmetom dane.

Ak by následne prišlo k prevodu obchodného podielu, spoločník by si pri vyčíslení základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z prevodu obchodného podielu podľa § 8 ZDP (predpokladáme, že obchodný podiel nie je u spoločníka zaradený do obchodného majetku) uplatnil ako výdavok sumu podľa § 8 ods. 7 ZDP po znížení o vyplatenú sumu zo zníženia základného imania.